Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāsī:vāsi f.[Sk.vāśī] 斧,小斧; 剃刀,そり.-jaṭa 手斧の柄.-pharasuka 剃刀斧.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāsī: vāsī(ti)
ဝါသီ(တိ)
«vasa+ṇī.thī-nitea vāsinī.niccaṃ vasatīti vāsī.nirutti.552.vā-saṃ.vāsī-prā,-addhamāgadhī.»
[ဝသ+ဏီ။ ထီ-၌ ဝါသိနီ။ နိစၥံ ဝသတီတိ ဝါသီ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၂။ ဝါသိန္-သံ။ ဝါသီ-ျပာ၊ ဝါသ္-အဒၶမာဂဓီ။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāsī:An axe,adze,hatchet
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāsī:Dwelling
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vāsī:rìu nhỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāsī:ဝါသီ(တိ)
[ဝသ+ဏီ။ ထီ-၌ ဝါသိနီ။ နိစၥံ ဝသတီတိ ဝါသီ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၂။ ဝါသိန္-သံ။ ဝါသီ-ျပာ၊ ဝါသ္-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေနေလ့ရွိ-ေန-ေသာ၊ သူ။ (ထီ) (၂) ပဲခြပ္။ ဝါသိ(၂)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāsī:ဝါသီ (ပ)
ေနေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāsī:ဝါသီ (တိ) (√ဝသ္+ဏီ)
ေနတတ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāsī:ဝါသီ (တိ) (√ဝသ္+ဏီ)
ဝတ္တတ္သည္။
ေကာသမၺိဝါသီ၊ ေကာသမၺီျပည္၌ ေနသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,