Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāritta:n.[BSk.vāritra] 禁止,回避.-sīla 止持戒,禁止戒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāritta,【中】 避免,不應該被做的行為。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāritta,【中】避免,不應該被做的行為。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāritta: vāritta(na)
ဝါရိတၱ(န)
«vara+ṇitta.ka.657.nītisutta.1297.vārita+tā+a.vāritaṃ tāyanti rakkhanti tenāti vārittaṃ.visuddhi,1.11.vāritato tena attānaṃ tāyanti rakkhantīti vārittaṃ.visuddhi,ṭī,1.31.vāreti vā satthā ettha etena vāti vāritaṃ,sikkhāpadaṃ.taṃ avikopento tāyanti tenāti vārittaṃ.visuddhi,ṭī,1.32.vāritaṃ tāyanti ettha etenāti vārittaṃ.rū.667.vāritra-saṃ,sakkatapiṭaka.»
[ဝရ+ဏိတၱ။ ကစၥည္း။၆၅၇။နီတိသုတၱ။၁၂၉၇။ဝါရိတ+တာ+အ။ဝါရိတံ တာယႏၲိ ရကၡႏၲိ ေတနာတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၁၁။ ဝါရိတေတာ ေတန အတၱာနံ တာယႏၲိ ရကၡႏၲီတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၁။ ဝါေရတိ ဝါ သတၳာ ဧတၳ ဧေတန ဝါတိ ဝါရိတံ၊ သိကၡာပဒံ။ တံ အဝိေကာေပေႏၲာ တာယႏၲိ ေတနာတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၂။ ဝါရိတံ တာယႏၲိ ဧတၳ ဧေတနာတိ ဝါရိတၱံ။႐ူ။၆၆၇။ဝါရိၾတ-သံ၊ သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāritta:[nt.] avoidance; an act that should not be done.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāritta,(nt.) [fr.vṛ,on the analogy of cāritta.The BSk.is vāritra:Mvyut 84] avoidance,abstinence Th.1,591; Miln.133 (cārittañ ca vārittañ ca); Vism.11.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀRITTA:[nt] sự rỗng không,sự tránh,một hành động không nên làm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāritta:ဝါရိတၱ(န)
[ဝရ+ဏိတၱ။ ကစၥည္း။၆၅၇။နီတိသုတၱ။၁၂၉၇။ဝါရိတ+တာ+အ။ဝါရိတံ တာယႏၲိ ရကၡႏၲိ ေတနာတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၁၁။ ဝါရိတေတာ ေတန အတၱာနံ တာယႏၲိ ရကၡႏၲီတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၁။ ဝါေရတိ ဝါ သတၳာ ဧတၳ ဧေတန ဝါတိ ဝါရိတံ၊ သိကၡာပဒံ။ တံ အဝိေကာေပေႏၲာ တာယႏၲိ ေတနာတိ ဝါရိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၃၂။ ဝါရိတံ တာယႏၲိ ဧတၳ ဧေတနာတိ ဝါရိတၱံ။႐ူ။၆၆၇။ဝါရိၾတ-သံ၊ သကၠတပိဋက။]
(မျပဳအပ္ဟု) တားျမစ္အပ္-ပယ္အပ္-ေသာအမႈကို-မျပဳျခင္း-မျပဳေၾကာင္း-ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း-ေရွာင္ၾကဉ္ေၾကာင္း-သီလ (မျပဳျခင္း-ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း-ျဖင့္ျဖည့္က်င့္အပ္ေသာ သီလ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāritta:ဝါရိတၱ (န)
ၾကဥ္ျခင္း။ မျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,