Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāri:n.[〃] 水.-kiñjakkha 水百合.-gocara 水行の.-ja 水生の,蓮; 魚.-bindu 水滴.-vāha 運水者,雲.-vārita,-yuta,-dhuta,-phuṭa 水を避け,水にて悪を制し,水にて悪を除き.水こで(悪の制御に)触達す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāri,【中】 水。 ~gocara,【形】 活在水中的。 ~ja,【形】 生在水中的。 【陽】魚。 【中】 睡蓮。 ~da,~dhara,~vāha,【陽】 雨雲。 ~magga,【陽】排水溝,水管。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāri,【中】水。vārigocara,【形】活在水中的。vārija,【形】生在水中的。【陽】魚。【中】睡蓮。vārida,vāridhara,vārivāha,【陽】雨雲。vārimagga,【陽】排水溝,水管。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāri: vāri(na)
ဝါရိ(န)
«(1) vāri+bindu.(2) vāri+nipāta.(3) vāri+paribhoga.»
[(၁) ဝါရိ+ဗိႏၵဳ။ (၂) ဝါရိ+နိပါတ။ (၃) ဝါရိ+ပရိေဘာဂ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāri: vāri(na)
ဝါရိ(န)
«vara+.vārenti etenāti vāri.ṇvādi.1va.vara+ṇi.vārayatītivāri.ṭī.661.vāri-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝရ+ဣဏ္။ ဝါေရႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါရိ။ ဏြာဒိ။၁ဝ။ဝရ+ဏိ။ ဝါရယတီတိဝါရိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ ဝါရိ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāri:[nt.] water.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāri,(nt.) [Vedic vāri,cp.Av.vār rain,vairi- sea; Lat.ūrīna=urine; Ags.waer sea; Oicel.ūr spray,etc.] water D.II,266; M.III,300; A.III,26 (in lotus simile); Th.1,1273; Sn.353,591,625,811; Vv 7910; J.IV,19; Nd1 135,203 (=udaka); Miln.121; PvA.77.

--gocara living or life (lit.feeding) in water Sn.605.--ja “water-born,” i.e.(1) a lotus Sn.845,cp.Nd1 203; -- (2) a fish Dh.34 (=maccha DhA.I,289); J.V,464 (=Ānanda-maccha C.),507.--da “water-giver,” i.e.cloud Dāvs III,40.--dhara water-holder,water jug J.V,4.--bindu a drop of water Sn.392.--vāha “watercarrier,” i.e.cloud A.II,56; III,53; S.V,400; J.VI,26,543,569; Kh VII.8.--vārita,--yuta,--dhuta,--phuṭa (Jain practice) D.I,57; M.I,377.(Page 609)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāri:Water
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀRI:[nt] nước --gocara [a] ở trong nước (cá) --ja [a] sanh trong nước [m] cá [nt] cây sen --da,--dhara,--vāha [m] mây có mưa --magga [m] đường dẫn nước,ống thoát nước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāri:ဝါရိ(န)
[ဝရ+ဣဏ္။ ဝါေရႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါရိ။ ဏြာဒိ။၁ဝ။ဝရ+ဏိ။ ဝါရယတီတိဝါရိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ ဝါရိ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ေရ။ (ခ) မိုးေရ။ (၂) မ်က္ရည္။ (၂) ဝါရိဂဏ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāri:ဝါရိ(န)
[(၁) ဝါရိ+ဗိႏၵဳ။ (၂) ဝါရိ+နိပါတ။ (၃) ဝါရိ+ပရိေဘာဂ။]
(၁) ေရေပါက္။ (၂) မိုးေရက်ျခင္း။ (၃) ေရကို-သုံးေဆာင္-ခံစား-ျခင္း။ (၃) ဝါရိပရိေဘာဂ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāri:ဝါရိ (န)
ေရ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,