Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāraka:①m.[Sk.vāra,vāraka] 瓶,壺.②a.[vāra-ka] 時分の.-bhatta時分食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāraka,【陽】 廣口瓶。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāraka,【陽】廣口瓶。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāraka: vāraka(ti)
ဝါရက(တိ)
«vara+ṇvu.ṭī.457.»
[ဝရ+ဏြဳ။ဓာန္၊ဋီ။၄၅၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāraka: vāraka(pu)
ဝါရက(ပု)
«vāra+ka.vāraka-saṃ.vāraga,vāraya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါရ+က။ ဝါရက-သံ။ ဝါရဂ၊ ဝါရယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāraka,[cp.Sk.vāra & vāraka] a pot,jar Vin.II,122 (three kinds:loha°,dāru° and cammakhaṇḍa°); J.I,349; II,70; III,52 (dadhi°); Miln.260; DhsA.377 (phānita°).(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀRAKA:[m] cái lu,cái mái
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vāraka:thùng,xô múc nước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāraka:ဝါရက(ပု)
[ဝါရ+က။ ဝါရက-သံ။ ဝါရဂ၊ ဝါရယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
အလွည့္,အႀကိမ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāraka:ဝါရက(တိ)
[ဝရ+ဏြဳ။ဓာန္၊ဋီ။၄၅၇။]
(၁) အိုး (၂) ခြက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāraka:ဝါရ-က (ပ)
ခြက္။ အိုး။ ဗူးငယ္။ အလွည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,