Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāraṇa:①n.[<vāreti] 防護,反抗.② m.[〃 (強き)] 象; 鷹,たか.③ m.酒.cf.varuṇī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāraṇa,【陽】 象,(喙像象鼻的)禿鷲。 【中】 防止,障礙,抵抗。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāraṇa,【陽】象,(喙像象鼻的)禿鷲(eagle)。【中】防止,障礙,抵抗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāraṇa: vāraṇa(na)
ဝါရဏ(န)
«vāraṇa+tta.tta-kre.4.123.»
[ဝါရဏ+တၱ။ တၱ-ေၾက။ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāraṇa: vāraṇa(pu)
ဝါရဏ(ပု)
«vāraṇa+ka.vāraṇasadisattāvāraṇo.ṭī.639.»
[ဝါရဏ+က။ ဝါရဏသဒိသတၱာဝါရေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၉။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāraṇa: vāraṇa(pu,na)
ဝါရဏ(ပု၊န)
«vāra+ṇe+yu.vārayati parabalaṃ vāraṇo.ṭī,36va.(ti) vāraṇa-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝါရ+ေဏ+ယု။ ဝါရယတိ ပရဗလံ ဝါရေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ၊၃၆ဝ။ (တိ) ဝါရဏ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāraṇa,(m.),an animal; a kind of eagle.(nt.) warding off; obstruction; resistance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāraṇa,3 [for vāruṇī?] spirituous liquor J.V,505.(Page 609)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāraṇa,2 [cp.Vedic vāraṇa strong] 1.elephant J.I,358; IV,137; V,50,416; DA.I,275; DhA.I,389 (°līḷhā elephant’s grace); VvA.36,257.-- 2.the Hatthilinga bird Th.1,1064.(Page 609)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāraṇa,1 (nt.) [fr.vṛ to obstruct] warding off,obstruction,resistance VbhA.194,195 (=nivāraṇa).-- ātapa° sunshade Dāvs.I,28; V,35.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀRAṆA:[m] con voi,một loại chim phựơng hoàng [nt] tránh đỡ,chống cự lại,sự ngưng trệ,bế tắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāraṇa:ဝါရဏ(ပု၊န)
[ဝါရ+ေဏ+ယု။ ဝါရယတိ ပရဗလံ ဝါရေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ၊၃၆ဝ။ (တိ) ဝါရဏ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(ပု) (၁) ဝါရဏ မည္ေသာ--(က) နတ္။ (ခ) ရဟန္း။ (၂) ဆင္။ (၃) ေရအုပ္ႏွဲပင္။ (န) (၄) ျမစ္-တားျမစ္-ျခင္း။ (၅) ပိတ္ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း။ ဝါရဏတၳၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāraṇa:ဝါရဏ(ပု)
[ဝါရဏ+က။ ဝါရဏသဒိသတၱာဝါရေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၉။]
(က) ဆင္ႏွင့္တူေသာငွက္၊ ငွက္ဆင္။ (ခ) ဆင္ႏွင့္တူေသာယာဉ္၊ ဆင္ယာဉ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāraṇa:ဝါရဏ(န)
[ဝါရဏ+တၱ။ တၱ-ေၾက။ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
ျမစ္-တားျမစ္-တတ္သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāraṇa:ဝါရဏ (ပ)
ဆင္ေျပာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāraṇa:ဝါရဏ (န)
ကာကြယ္ျခင္း။ ခုခံျခင္း။ တားျမစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,