Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāra:m.[<vṛ] 回,順番,順,時,機会,分,章.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāra,【陽】 (一)回,場合,機會。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāra,(‹vr,in meaning “turn,” cp.vuṇāti),【陽】(一)回,場合,機會(turn,occasion,time,opportunity)。sassavāre ,在(播種)農作物的時機。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāra: vāra(pu)
ဝါရ(ပု)
«vi+ara+ṇa.vara+ṇa.vividhā visiṭṭhā vā atthā ariyanti ñāyanti etehīti vārā.visiṭṭhāni vā uttamāni sugatinibbānāni aranti gacchanti etehi yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamānāti vārā.pāḷinayā.maṇidīpa,aṭṭhasā,gaṇṭhi,.77-mha.vārīyati paricchindīyati etenāti vāro.abhi,dha.sya.2va-nhā.»
[ဝိ+အရ+ဏ။ ဝရ+ဏ။ ဝိဝိဓာ ဝိသိ႒ာ ဝါ အတၳာ အရိယႏၲိ ဉာယႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝါရာ။ ဝိသိ႒ာနိ ဝါ ဥတၱမာနိ သုဂတိနိဗၺာနာနိ အရႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧေတဟိ ယထာႏုသိ႒ံ ပဋိပဇၨမာနာတိ ဝါရာ။ ပါဠိနယာ။ မဏိဒီပ၊ အ႒သာ၊ ဂဏၭိ၊ သစ္။၇၇-မွ။ ဝါရီယတိ ပရိစၧိႏၵီယတိ ဧေတနာတိ ဝါေရာ။ အဘိ၊ဓ။သ်။၂ဝ-ႏွာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāra: vāra(pu,na)
ဝါရ(ပု၊န)
«vara+ṇa.sūci.vara+ṇe+a.vāra-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝရ+ဏ။ သူစိ။ ဝရ+ေဏ+အ။ ဝါရ-သံ၊ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāra,(m.),a turn; occasion; opportunity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāra,[fr.vṛ,in meaning “turn,” cp.vuṇāti] 1.turn,occasion,time,opportunity J.I,58 (utu-vārena utuvārena according to the turn of the seasons),150; VI,294; Vism.431 (santati° interval); DA.I,36; DhA.I,47 (dve vāre twice); DhsA.215; VvA.47 (tatiyavāraṁ for the 3rd & last time); PvA.109,135.-- 2.In pada° “track-occasion,” i.e.foot-track,walk(ing),step J.I,62,213 (°vārena) by walking (here spelt pāda°),506 (pādavāre pādavāre at every step).-- 3.In udaka° v.stands for vāraka (i.e.bucket),the phrase udakavāraṁ gacchati means “to go for water,” to fetch water (in a bucket) J.IV,492; DhA.I,49.Dutoit (J.trsln IV.594) trsls “Wunsch nach Wasser.” -- 4.bhāṇa° “turn for recitation,” i.e.a portion for recital,a chapter SnA 194.See bhāṇa.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀRA:[m] sự xoay,phiên,dịp,lúc thuận tiện,dịp tốt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vāra:phần,đoạn,nhóm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāra:ဝါရ(ပု၊န)
[ဝရ+ဏ။ သူစိ။ ဝရ+ေဏ+အ။ ဝါရ-သံ၊ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
(ပု) (၁) အလွည့္။ (၂) ေန႔။ (၃) အခြင့္။ (၄) အႀကိမ္။ (န) (၅) ဖာလာ၊ ေခါင္ရမ္းႀကီး။ ပန္းမ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāra:ဝါရ(ပု)
[ဝိ+အရ+ဏ။ ဝရ+ဏ။ ဝိဝိဓာ ဝိသိ႒ာ ဝါ အတၳာ အရိယႏၲိ ဉာယႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝါရာ။ ဝိသိ႒ာနိ ဝါ ဥတၱမာနိ သုဂတိနိဗၺာနာနိ အရႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧေတဟိ ယထာႏုသိ႒ံ ပဋိပဇၨမာနာတိ ဝါရာ။ ပါဠိနယာ။ မဏိဒီပ၊ အ႒သာ၊ ဂဏၭိ၊ သစ္။၇၇-မွ။ ဝါရီယတိ ပရိစၧိႏၵီယတိ ဧေတနာတိ ဝါေရာ။ အဘိ၊ဓ။သ်။၂ဝ-ႏွာ။]
ဝါရ--(က) ပါဠိနည္း။ (ခ) ပါဠိရပ္၊ ပါဠိအစိတ္။ (ဂ) ပရိေစၧဒ= အပိုင္းအျခား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāra:ဝါရ (ပ) (√ဝရ္+ဏ)
အလွည့္။ အႀကိမ္။ အေပါင္း။
ေဒြ ဝါေရ၊ ႏွစ္ႀကိမ္။ တတိယဝါေရ၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေသာအခါ၌။ ဝါေရန၊ အလွည့္ျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,