Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vānara:m.[<vana] 猿.-inda 猿王.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vānara,【陽】 猴子。 ~rī,【陰】 母猴。 ~rinda,【陽】 猴王。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vānara,(‹vā或+nara人;PED說‹vana(forester)),【陽】猴子。vānarī,【陰】母猴。vānarinda,【陽】猴王。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vānara: vānara(ti)
ဝါနရ(တိ)
«vānara+ṇa»
[ဝါနရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vānara: vānara(pu)
ဝါနရ(ပု)
«vā+nara.naro iva vānaro,vāsaddo ivatthe.ṭī.614.naro viyāti vānaro.sūci.vāna+rā+kvi.vā vikappito naro,atha vā vānaṃ vane bhavaṃ phalādikaṃ rāti gaṇhātīti vānaro.kotthubha,kappadduma.vāna+ra.vānaṃ vuccati gamanaṃ.taṃ etassa atthītivānaro.sūci.nīti,sutta.393-nhā.thī-nitea vānarī=ma.vānara-saṃ.vāṇara-prā.»
[ဝါ+နရ။ နေရာ ဣဝ ဝါနေရာ၊ ဝါသေဒၵါ ဣဝေတၳ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၄။ နေရာ ဝိယာတိ ဝါနေရာ။ သူစိ။ ဝါန+ရာ+ကြိ။ ဝါ ဝိကပၸိေတာ နေရာ၊ အထ ဝါ ဝါနံ ဝေန ဘဝံ ဖလာဒိကံ ရာတိ ဂဏွာတီတိ ဝါနေရာ။ ေကာတၳဳဘ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါန+ရ။ ဝါနံ ဝုစၥတိ ဂမနံ။ တံ ဧတႆ အတၳီတိဝါနေရာ။ သူစိ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၃၉၃-ႏွာ။ ထီ-၌ ဝါနရီ=ေမ်ာက္မ။ ဝါနရ-သံ။ ဝါဏရ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vānara:[m.] a monkey.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vānara,[fr.vana] monkey,lit.“forester” Th.1,399= Dh.334; Th.1,454; J.II,78 (Senaka),199 sq.(Nandiya); III,429; IV,308; V,445; Miln.201; DhA.II,22.

--inda monkey king J.I,279; II,159.(Page 608)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀNARA:[m] con khỉ --rī [f] khỉ cái --rinda [m] khỉ chúa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vānara:ဝါနရ(ပု)
[ဝါ+နရ။ နေရာ ဣဝ ဝါနေရာ၊ ဝါသေဒၵါ ဣဝေတၳ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၄။ နေရာ ဝိယာတိ ဝါနေရာ။ သူစိ။ ဝါန+ရာ+ကြိ။ ဝါ ဝိကပၸိေတာ နေရာ၊ အထ ဝါ ဝါနံ ဝေန ဘဝံ ဖလာဒိကံ ရာတိ ဂဏွာတီတိ ဝါနေရာ။ ေကာတၳဳဘ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါန+ရ။ ဝါနံ ဝုစၥတိ ဂမနံ။ တံ ဧတႆ အတၳီတိဝါနေရာ။ သူစိ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၃၉၃-ႏွာ။ ထီ-၌ ဝါနရီ=ေမ်ာက္မ။ ဝါနရ-သံ။ ဝါဏရ-ျပာ။]
(၁) ေမ်ာက္၊ ေမ်ာက္သတၱဝါ။ (၂) ဝါနရဇာတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vānara:ဝါနရ(တိ)
[ဝါနရ+ဏ]
ဝါနရစမၼ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vānara:ဝါနရ (ပ) (ဝနရ္+ဏ)
ေမ်ာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,