Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāna,【中】 渴望,床的網(印度床)。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāna,【中】渴望,床的網(印度床)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāna: vāna(na)
ဝါန(န)
«vana+ṇa.vanasamūhato vānaṃ.kotthubha.(ti) vāna-saṃ.vāṇa-prā.vane uppannaṃ,vanasambandhī-tonitea-to -so.»
[ဝန+ဏ။ ဝနသမူဟေတာ ဝါနံ။ ေကာတၳဳဘ။ (တိ) ဝါန-သံ။ ဝါဏ-ျပာ။ ဝေန ဥပၸႏၷံ၊ ဝနသမၺႏၶီ-ေတာ၌ျဖစ္-ေတာႏွင့္ စပ္သြယ္-ေသာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāna: vāna(na)
ဝါန(န)
«vāna+tta.bhāvalopa.4.123.»
[ဝါန+တၱ။ ဘာဝေလာပ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāna: vāna(na)
ဝါန(န)
«ve+yu.ve tantasantāne.kotthubha.vī+yu.vinati saṃsibbatīti vānaṃ.dī,ṭṭha,2.56,maṇimañjū,2.222.vā+yu.vā gatiyaṃ vāti ārammaṇanti vānaṃ,yu.ṭī.163.vā+na (ana).sattesu vāti pavattatīti vānaṃ,taṇhā.ṇvādi.1va6.vāyanti bhavābhavaṃ gacchanti etenāti vānaṃ.nirutti.543.vānaṃ-saṃ.vāṇa-prā.»
[ေဝ+ယု။ ေဝ တႏၲသႏၲာေန။ ေကာတၳဳဘ။ ဝီ+ယု။ ဝိနတိ သံသိဗၺတီတိ ဝါနံ။ ဒီ၊႒၊၂။၅၆၊ မဏိမၪၨဴ၊၂။၂၂၂။ ဝါ+ယု။ ဝါ ဂတိယံ ဝါတိ အာရမၼဏႏၲိ ဝါနံ၊ ယု။ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃။ ဝါ+န (အန)။ သေတၱသု ဝါတိ ပဝတၱတီတိ ဝါနံ၊ တဏွာ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၆။ ဝါယႏၲိ ဘဝါဘဝံ ဂစၧႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါနံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၄၃။ ဝါနံ-သံ။ ဝါဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāna,(nt.) craving; netting of a bed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāna,2 (nt.) [fr.vana,both in meaning 1 & 2 but lit.meaning overshadowed by fig.] lit.“jungle” (cp.vana1 etym.),fig.desire,lust (=taṇhā craving) DhsA.409; KhA 151,152.(Page 608)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāna,1 (nt.) [fr.2:see vāyati1] sewing,stuffing (of a couch) DA.I,86; DhA.I,234 (mañca°).(Page 608)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀNA:[nt] sự ham muốn,sự trải lưới,cái giường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāna:ဝါန(န)
[ေဝ+ယု။ ေဝ တႏၲသႏၲာေန။ ေကာတၳဳဘ။ ဝီ+ယု။ ဝိနတိ သံသိဗၺတီတိ ဝါနံ။ ဒီ၊႒၊၂။၅၆၊ မဏိမၪၨဴ၊၂။၂၂၂။ ဝါ+ယု။ ဝါ ဂတိယံ ဝါတိ အာရမၼဏႏၲိ ဝါနံ၊ ယု။ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃။ ဝါ+န (အန)။ သေတၱသု ဝါတိ ပဝတၱတီတိ ဝါနံ၊ တဏွာ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၆။ ဝါယႏၲိ ဘဝါဘဝံ ဂစၧႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါနံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၄၃။ ဝါနံ-သံ။ ဝါဏ-ျပာ။]
(၁) တဏွာ။ (၂) ကိေလသာ။ (၃) ခ်ဳပ္စပ္ျခင္း။ (၄) ရစ္ပတ္-ခ်ည္ေႏွာင္-ေျမႇးယွက္-ထုံးဖြဲ႕-ျခင္း။ (၅) သြားေရာက္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāna:ဝါန(န)
[ဝါန+တၱ။ ဘာဝေလာပ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
ညႇဉ္းဆဲ-သတ္ျဖတ္-တတ္သည္၏အျဖစ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāna:ဝါန(န)
[ဝန+ဏ။ ဝနသမူဟေတာ ဝါနံ။ ေကာတၳဳဘ။ (တိ) ဝါန-သံ။ ဝါဏ-ျပာ။ ဝေန ဥပၸႏၷံ၊ ဝနသမၺႏၶီ-ေတာ၌ျဖစ္-ေတာႏွင့္ စပ္သြယ္-ေသာ။]
ေတာအေပါင္း၊ ေတာအုပ္။ ဝါနပတၳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāna:ဝါန (န) (√ေဝ+န)
သစ္သီးေျခာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāna:ဝါန (န) (√ဝန္+ဏ)
တဏွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāna:ဝါန (န) (√ဝါ+ယု)
အပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,