Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāma:a.[〃] ①左,左側の.instr.vāmena; abl.vāmato 左側に.②美しき.-ūru (vāmum) 美しき腿の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāma,【形】 左,愉快的。 ~passa,【中】 左邊。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāma,【形】左(left,the left side)( 【反】dakkhiṇa,右),愉快的。vāmapassa,【中】左邊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāma: vāma(ti)
ဝါမ(တိ)
«vāmana=vāma»
[ဝါမန=ဝါမ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāma: vāma(ti)
ဝါမ(တိ)
«vā+ma.ṭī.694.vā+.vāti gacchati pavāyati cāti vāmo.nīti,sutta.1234.paṭilomavasena vāti gacchatīti vāmo,lāmakavasena vāti gacchati pavattatīti vā vāmo.ka.627.vama+ṇa.kotthubha.vāma-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝါ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၄။ ဝါ+မန္။ ဝါတိ ဂစၧတိ ပဝါယတိ စာတိ ဝါေမာ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ ပဋိေလာမဝေသန ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါေမာ၊ လာမကဝေသန ဝါတိ ဂစၧတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ ဝါေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ ဝမ+ဏ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝါမ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāma:[adj.] left; agreeable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāma,(adj.) [Vedic vāma] 1.left,the left side (always opposed to dakkhiṇa) J.IV,407 (°akkhi); Pv IV.78; Miln.295 (°gāhin left-handed); PvA.178 (°passa left side).As “northern” at J.V,416.vāmaṁ karoti to upset J.IV,101.-- Instr.vāmena on the left Sn.p.80.‹-› Abl.vāmato from or on the left J.III,340; Pv.II,320 (as much as “reverse”; PvA.87=vilomato).-- 2.beautiful; only in cpd.vām-ūru having beautiful thighs D.II,266; J.II,443.So read at both places for vāmuru.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀMA:[a] phía trái,ưng thuận --passa [nt] phía bên trái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāma:ဝါမ(တိ)
[ဝါ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၄။ ဝါ+မန္။ ဝါတိ ဂစၧတိ ပဝါယတိ စာတိ ဝါေမာ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ ပဋိေလာမဝေသန ဝါတိ ဂစၧတီတိ ဝါေမာ၊ လာမကဝေသန ဝါတိ ဂစၧတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ ဝါေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ ဝမ+ဏ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝါမ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) လက္ဝဲ-ဘယ္ဘက္-ျဖစ္ေသာ။ (၂) ေကာင္းျမတ္,တင့္တယ္,လွပေသာ။ (၃) ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ။ (၄) မွားယြင္း-မသင့္တင့္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāma:ဝါမ(တိ)
[ဝါမန=ဝါမ]
နိမ့္-ပုကြ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāma:ဝါမ (တိ)
လက္ဝဲဘက္ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။
ဝါမေတာ၊ လက္ဝဲမွ။ ဇမၺဳဒီပံ ဝါမံ ကေရာတိ၊ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကို လက္ဝဲရစ္လွည့္လည္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāma:ဝါမ (တိ) (√ဝါ+မ)
လွပသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,