Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vālakambala: vālakambala(pu,na)
ဝါလကမၺလ(ပု၊န)
«vāla+kata+kambala»
[ဝါလ+ကတ+ကမၺလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vālakambala:[nt.] a blanket made of horse-hair.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vālakambala:áo dệt bằng lông thú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vālakambala:ဝါလကမၺလ(ပု၊န)
[ဝါလ+ကတ+ကမၺလ]
(၁) သားၿမီးျဖင့္ ရက္အပ္ေသာ ကမၺလာ၊ (၂) ျမင္းၿမီးစသည္တို႔ျဖင့္ ရက္လုပ္အပ္ေသာ ကမၺလာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vālakambala:ဝါလ-ကမၺလ (ပ၊န)
သားၿမီးျဖင့္ ရက္ေသာ ကမၺလာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,