Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāladhi:m.[〃] 尾,尻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāladhi,【陽】 尾。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāladhi,【陽】尾。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāladhi: vāladhi(pu)
ဝါလဓိ(ပု)
«vāladhi+ka.rū.234.vāladhi+.upamattha pakye.pā,5,3.1vava.»
[ဝါလဓိ+က။ ႐ူ။၂၃၄။ ဝါလဓိ+ကန္။ ဥပမတၳ ကန္ပစၥည္းေက်။ ပါ၊၅၊၃။၁ဝဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāladhi: vāladhi(pu)
ဝါလဓိ(ပု)
«vāla+dhā+i.vālāni dadhāti tasminti vāladhi.ka.551.rū.598.nīti,sutta.1138.5.45.vālo dhiyyate asminti vāladhi.ṭī.371.vāladhi-saṃ.vālahi-prā.»
[ဝါလ+ဓာ+ဣ။ ဝါလာနိ ဒဓာတိ တသၼိႏၲိ ဝါလဓိ။ ကစၥည္း။ ၅၅၁။ ႐ူ။၅၉၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၃၈။ ေမာဂ္၊၅။၄၅။ ဝါေလာ ဓိယ်ေတ အသၼိႏၲိ ဝါလဓိ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၁။ ဝါလဓိ-သံ။ ဝါလဟိ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāladhi:[m.] tail.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāladhi,[cp.Epic Sk.vāladhi] a tail (usually of a large animal) Th.1,695; J.I,63,149; VI,302; Pv.I,83; Mhvs 10,59; VvA.252,Sdhp.621; Vism.36 quoting Ap.(Page 610)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāladhi:A horse's or cow's tail
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀLADHI:[m] đuôi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāladhi:ဝါလဓိ(ပု)
[ဝါလ+ဓာ+ဣ။ ဝါလာနိ ဒဓာတိ တသၼိႏၲိ ဝါလဓိ။ ကစၥည္း။ ၅၅၁။ ႐ူ။၅၉၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၃၈။ ေမာဂ္၊၅။၄၅။ ဝါေလာ ဓိယ်ေတ အသၼိႏၲိ ဝါလဓိ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၁။ ဝါလဓိ-သံ။ ဝါလဟိ-ျပာ။]
(က) အၿမီး၊ ၿမီးတံ။ (ခ) ၿမီးဖ်ား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāladhi:ဝါလဓိ(ပု)
[ဝါလဓိ+က။ ႐ူ။၂၃၄။ ဝါလဓိ+ကန္။ ဥပမတၳ ကန္ပစၥည္းေက်။ ပါ၊၅၊၃။၁ဝဝ။]
အၿမီးႏွင့္တူေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāladhi:ဝါလ-ဓိ (ပ) (ဝါလ√ဓာ+ဣ)
ၿမီးဆံ။ ၿမီးတံ။ အၿမီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,