Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāla:①m.[〃] 尾毛,馬毛,毫毛,毛; 毛の篩(ふるい).-agga 毛端.-aṇḍuka 毛払.-kambala 馬毛布,尾毛褐.-rajju 毛繩.-vījanī 払子.-vedhi-rūpa 毛端をも射抜くが知く,犀利の.② a.[Sk.vyāla] 厄介な,面倒な.② [=vāri] 水.-ja魚.cf.vārija.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāla,【陽】 尾毛。 【形】 兇猛的,懷惡意的。 ~kambala,【中】 以馬毛制的被單。 ~gga,【中】 頭端。 ~ṇḍupaka,【陽、中】 以馬尾制的刷子。~vījanī,【陰】 拂塵(驅除蚊蠅的用具,柄端紮牦牛尾)。 ~miga,【陽】捕鹿野獸(即:虎、豹等)。 ~vedhī,【陽】 能射中一根頭發的弓箭手。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāla,3(=vāri,cp.late Sk.Vāla),【中】水(only in cpd.vālaja a fish (cp.vārija))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāla,2 (cp.Sk.Vyāla),【形】(malicious,troublesome,difficult )。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāla,1﹐Vāḷa﹐【陽】1.尾毛。2.毛篩。3.野獸。【形】兇猛的,懷惡意的。vālakambala,【中】以馬毛制的被單。vālagga,【中】發端。vālaṇḍupaka,【陽】【中】以馬尾制的刷子。vālabījanī,vālavījanī,【陰】拂塵(犁牛尾作的,驅除蚊蠅的用具)。vālamiga,【陽】捕鹿野獸(即:虎、豹等)。vālavedhī,【陽】能射中一根頭發的弓箭手(an archer)。vāḷakathā﹐【陰】兇的話。aṇḍupaka a cert.material,head dress (?) A I,209 (so read for vālanduka); Vism.142; DhsA 115 (reads leḍḍūpaka).vālakambala,馬尾做的毛毯(a blanket,made of horse-tails)。vālakoṭi,發端。vālarajju,一撮頭發(a cord made of hair)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāla: vāla(pu,na)
ဝါလ(ပု၊န)
«vā+ala.vā gatigandhanesu alanti vālaṃ.ka.665.rū.675.nīti,sutta.13va8.ṭī.661.vala+ṇa.ṭī.256.vara+ṇa.ṭī.591.vāla,vyāla,-saṃ,vāla-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါ+အလ။ ဝါ ဂတိဂႏၶေနသု အလႏၲိ ဝါလံ။ ကစၥည္း။၆၆၅။႐ူ။၆၇၅။နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၈။ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ ဝလ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။ ဝရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၉၁။ ဝါလ၊ ဝ်ာလ၊ ဝါရ္-သံ၊ ဝါလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāla:[m.] hair of the tail.(adj.),fierce; malicious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāla,3 (nt.) [=vāri,cp.late Sk.vāla] water; only in cpd.°ja a fish (cp.vārija).(Page 610)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāla,2 (adj.) [cp.Sk.vyāla] malicious,troublesome,difficult Vin.II,299 (adhikaraṇa).(Page 610)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāla,1 [Vedic vāla; connected with Lat.adūlāre (ad+ ūlāre) to flatter (lit.wag the tail,like a dog),cp.E.adulation; Lith.valaī horse hair] 1.the hair of the tail,horse-hair,tail Vin.II,195=J.V,335 (pahaṭṭha-kaṇṇavāla with bristling ears & tail,of an elephant); J.V,274 (so read for phāla,cp.p.268,V,113); PvA.285 (°koṭi,so read for bāla°); Sdhp.139.--pallaṅkassa vāle bhinditvā destroying the hair (-stuffing) of a couch Vin.II,170=DA.I,88; cp.Vin.IV,299:pallaṅko āharimehi vālehi kato.-- On v.in similes see J.P.T.S.1907,136.-- 2.a hair-sieve [also Vedic] M.I,229.

--agga the tip of a hair A.III,403; Miln.250 (°vedha hitting the tip of a hair,of an archer); DA.I,66.--aṇḍupaka a cert.material,head dress (?) A.I,209 (so read for vālanduka); Vism.142; DhsA.115 (reads leḍḍūpaka).--kambala a blanket made of horse-tails D.I,167; A.I,240,296; Pug.55.--koṭi the tip of the hair PvA.285.--rajju a cord made of hair S.II,238; A.IV,129; J.II,161.--vījanī a fan made of a Yak’s tail,a chowrie D.I,7.--vedhin (an archer) who can hit a hair J.I,58 (akkhaṇa-vedhin+); Vism.150; Mhvs 23,86 (sadda-vedhin vijju-vedhin+).The abstr.°vedhā hitting a hair,at Vism.150.-- fig.an acute arguer,a hair-splitter; in standing phrase paṇḍitā nipuṇā kata-para-ppavādā vālavedhi-rūpā at D.I,26; M.I,176; II,122; see expln at DA.I,117.(Page 610)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vāla:A horse belonging to King Kappina.DhA.ii.117.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀLA:[m] lông đuôi thú [adj] ranh mãnh,hung bạo --kambala [nt] mền làm bằng lông ngựa --gga [nt] chót tóc,ngọn tóc --ṇṇupaka [m] [nt] bàn chải,làm bằng lông đuôi ngựa --vījanī [f] quạt làm bằng lông đuôi con bò --miga [m] thú làm mồi --vedhī [m] người xạ thủ có thể bắn trúng ngọn tóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāla:ဝါလ(ပု၊န)
[ဝါ+အလ။ ဝါ ဂတိဂႏၶေနသု အလႏၲိ ဝါလံ။ ကစၥည္း။၆၆၅။႐ူ။၆၇၅။နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၈။ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ ဝလ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။ ဝရ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၉၁။ ဝါလ၊ ဝ်ာလ၊ ဝါရ္-သံ၊ ဝါလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေသရည္စစ္ေသာအိတ္။ (၂) ဆံ၊ ဆံပင္၊ ဆံျခည္။ (၃) အၿမီး၊ ၿမီးဆံ၊ ၿမီးေမြး။ (၄) (သင္ေပါင္းစေသာ) ေလွ်ာ္၊ ေလ်ာ္-အဝတ္-ပုဆိုး။ (၅) အေမြး။ (၆) ဆံျခည္အစိတ္၊ သားၿမီးအစိတ္၊ သားၿမီးဖ်ား၊ သားၿမီးဖ်ား အမွ်င္စြန္း။ (၇) ထန္းပင္။ (၈) ဆူး။ (၉) ဝါလျမင္း၊ ဝါလမည္ေသာျမင္း။ (၁ဝ) ဝါလသုတ္။ (၁၁) ဖာလာ၊ ပန္းမ။ (၁၂) ေရ။ (၁၃) သားရဲ၊ သားေကာင္။ ဝါလဝိဇၩန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāla:ဝါလ (န)
ေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāla:ဝါလ (တိ)
ေကာက္က်စ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāla:ဝါလ (ပ)
သားၿမီး။ ၿမီးေမြး။ ၿမီးဆံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,