Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vākya:n.[〃<vac] 言説,語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vākya,【中】 句子,敘述。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vākya,【中】句子,敍述。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vākya: vākya(na)
ဝါက်(န)
«vaca+ṇya.vacanīyaṃ vākyaṃ.rū.554.vattabbanti vākyaṃ.nirutti.779.ganthābharaṇa,ṭī.7.aññamaññasambandhattho vuccati etena padasamudāyenāti vākyaṃ.bhedacintā,dī.13.atthaṃ vacatīti vākyaṃ.bhedacintā,dī,12.mahāṭī.12.aññamaññāpekkhatthaṃ vacatīti vākyaṃ.bhedacintā,mahāṭī,13.vakka+ṇya.atthaṃ vakketi kathetīti vākyaṃ.bhedacintā,mahāṭī.12.uccateti vākyaṃ,padasamūho vākyaṃ.anuṭī,1.1va1.padasamudāyo.kappadduma.vākya-saṃ.vakka-prā.addhamāgadhī.»
[ဝစ+ဏ်။ ဝစနီယံ ဝါက်ံ။ ႐ူ။ ၅၅၄။ ဝတၱဗၺႏၲိ ဝါက်ံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၇၉။ ဂႏၴာဘရဏ၊ ဋီ။ ၇။ အညမညသမၺႏၶေတၳာ ဝုစၥတိ ဧေတန ပဒသမုဒါေယနာတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ ဒီ။ ၁၃။ အတၳံ ဝစတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ ဒီ၊ ၁၂။ မဟာဋီ။ ၁၂။ အညမညာေပကၡတၳံ ဝစတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ မဟာဋီ၊ ၁၃။ ဝကၠ+ဏ်။ အတၳံ ဝေကၠတိ ကေထတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ မဟာဋီ။ ၁၂။ ဥစၥေတတိ ဝါက်ံ၊ ပဒသမူေဟာ ဝါက်ံ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၁ဝ၁။ ပဒသမုဒါေယာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါက်-သံ။ ဝကၠ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vākya:[nt.] a sentence; saying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vākya,(nt.) [fr.vac see vāk & vācā; Vedic vākya] saying,speech,sentence,usually found in poetry only,e.g.D.II,166 (suṇantu bhonto mama eka-vākyaṁ); A.II,34 (sutvā arahato vākyaṁ); III,40 (katvāna vākyaṁ Asitassa tādino); Sn.1102 (=vacana Nd2 559); J.IV,5; V,78; Ap 25; KhA 166 (°opādāna resumption of the sentence); DhsA.324 (°bheda “significant sentence” trsln).(Page 606)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀKYA:[nt] câu nói,lời nói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vākya:ဝါက်(န)
[ဝစ+ဏ်။ ဝစနီယံ ဝါက်ံ။ ႐ူ။ ၅၅၄။ ဝတၱဗၺႏၲိ ဝါက်ံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၇၉။ ဂႏၴာဘရဏ၊ ဋီ။ ၇။ အညမညသမၺႏၶေတၳာ ဝုစၥတိ ဧေတန ပဒသမုဒါေယနာတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ ဒီ။ ၁၃။ အတၳံ ဝစတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ ဒီ၊ ၁၂။ မဟာဋီ။ ၁၂။ အညမညာေပကၡတၳံ ဝစတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ မဟာဋီ၊ ၁၃။ ဝကၠ+ဏ်။ အတၳံ ဝေကၠတိ ကေထတီတိ ဝါက်ံ။ ေဘဒစိႏၲာ၊ မဟာဋီ။ ၁၂။ ဥစၥေတတိ ဝါက်ံ၊ ပဒသမူေဟာ ဝါက်ံ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၁ဝ၁။ ပဒသမုဒါေယာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါက်-သံ။ ဝကၠ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) စကား၊ မိန္႔-ႁမြက္-ဆို-ေဟာ-ေျပာ-အပ္ေသာစကား (က) တရားစကား။ (ခ) ဥဒါန္းစကား၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစကား။ (ဂ) အဆုံးအမစကား။ (၂) ဝါက်=စကားရပ္။ (ကာရက,ႀကိယာႏွင့္တကြပုဒ္,စကားလုံးတို႔၏ အေပါင္း)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vākya:ဝါက် (န)
ဆိုရာေသာ စကား။ ေျပာဆိုျခင္း။ အနက္ကို ငဲ့၍ စပ္အပ္ေသာ ပုဒ္အေပါင္း။ ႀကိယာကာရကႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဒ္အေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vākya:ဝါက် (တိ) (ဝစ္+ဏ်)
ဆိုရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,