Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vākkaraṇa:n.[vāk-karaṇa] 言をなすこと,説言.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vākkaraṇa,【中】 交談。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vākkaraṇa,【中】交談。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vākkaraṇa: vākkaraṇa(na)
ဝါကၠရဏ(န)
«vāca()+karaṇa.vācā evakaraṇaṃ vākkaraṇaṃ niruttinayena.sī,ṭī,,2.26va.»
[ဝါစ(ဝါက္)+ကရဏ။ ဝါစာ ဧဝကရဏံ ဝါကၠရဏံ နိ႐ုတၱိနေယန။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vākkaraṇa:[nt.] conversation.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀKKARAṆA:[nt] sự đàm thoại,chuyện vãn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vākkaraṇa:ဝါကၠရဏ(န)
[ဝါစ(ဝါက္)+ကရဏ။ ဝါစာ ဧဝကရဏံ ဝါကၠရဏံ နိ႐ုတၱိနေယန။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆ဝ။]
အသံ၊ စကားသံ၊ ႁမြက္-ေျပာဆို-အပ္ေသာ အသံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vākkaraṇa:ဝါကၠရဏ (န) (ဝါက္+ကရဏ)
စကားေျပာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,