Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāka:n.[Sk.valka] 樹皮.-cīra 樹皮衣.-bhisi 樹皮臥褥.-maya 樹皮製.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāka,【中】 樹皮條(用來做衣服)。 ~cīra,【中】樹皮衣。 ~maya,【形】 樹皮條制的。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāka,【中】樹皮(用來做衣服)(the bark of a tree)。vākacīra,【中】樹皮衣。vākamaya,【形】樹皮條制的。vākavāka,沒有樹皮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāka: vāka(pu)
ဝါက(ပု)
«vā+ka.vāgatibandhanesu,vātibandhati etenāti vāko,vakkalaṃ.ṇvādi.14.vakka-prā.»
[ဝါ+က။ ဝါဂတိဗႏၶေနသု၊ ဝါတိဗႏၶတိ ဧေတနာတိ ဝါေကာ၊ ဝကၠလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄။ ဝကၠ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāka,(nt.),strips of bark (used for making garments).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāka,(nt.) [late Sk.valka,cp.P.vakka] the bark of a tree D.I,167; Vin.III,34; J.I,304; II,141; Vism.249=VbhA.232 (akka° & makaci°); Miln.128.-- avāka without bark J.III,522.

--cīra (=cīvara) a bark garment worn by an ascetic Vin.III,34; A.I,240,295; J.I,8,304; V,132; Pug.55.--maya made of bark Vin.II,130.(Page 606)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀKA:[nt] chỉ,thớ của vỏ cây (dùng làm y phục thô) --cīra [nt] y phuc bằng vỏ cây --maya [a] làm bằng thớ cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāka:ဝါက(ပု)
[ဝါ+က။ ဝါဂတိဗႏၶေနသု၊ ဝါတိဗႏၶတိ ဧေတနာတိ ဝါေကာ၊ ဝကၠလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄။ ဝကၠ-ျပာ။]
(၁) (သစ္ပင္၊ ျမက္) ေလွ်ာ္=ေလွ်ာ္မွ်င္။ (၂) ေလွ်ာ္ျပား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāka:ဝါက (ပ၊န)
သစ္ခံြ။ ေလွ်ာ္။ ေလွ်ာ္မွ်င္။ အမွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,