Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāja:m.[〃] 力,力づけのソーマ酒; 矢の羽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāja,【陽】 箭羽,一種生力飲料(肉珊瑚的乳液;見 Pāṭalī)。 ~peyya,【中】蘇摩祭(祭祀肉珊瑚的乳液生力飲料)。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāja,【陽】箭羽,一種生力飲料(肉珊瑚的乳液;見 Pāṭalī)。vājapeyya,【中】蘇摩祭(祭祀肉珊瑚的乳液生力飲料)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāja: vāja(pu)
ဝါဇ(ပု)
«vaja+ṇa.vajatyanenāti vājo,ṇo.ṭī,39va.vāja-saṃ.vāya-prā.»
[ဝဇ+ဏ။ ဝဇတ်ေနနာတိ ဝါေဇာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၃၉ဝ။ ဝါဇ-သံ။ ဝါယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāja,(m.),the father of an arrow; a kind of drink.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāja,[cp.Vedic vāja strength; Idg.*ǔeĝ,cp.vājeti,vajra (P.vajira); Lat.vegeo to be alert [“vegetation”],vigeo to be strong [“vigour”]; Av.vaƶra; Oicel.wakr=Ags.wacor=Ger.wacker; E.wake,etc.] 1.strength,a strength-giving drink,Soma SnA 322.‹-› 2.the feather of an arrow J.IV,260; V,130.(Page 607)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀJA:[m] lông đuôi của cây tên,một loại nước uống --peyya [nt] cách hy sinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāja:ဝါဇ(ပု)
[ဝဇ+ဏ။ ဝဇတ်ေနနာတိ ဝါေဇာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၃၉ဝ။ ဝါဇ-သံ။ ဝါယ-ျပာ။]
(၁) ျမား-ရြက္-ေမား-ေတာင္။ (၂) ေထာပတ္,ပ်ား,သကာ။ (၃) ေတာလိုက္-ေတာကစားျခင္း။ (၄) အရွိန္-အဟုန္-ခြန္အား။ (၃) ဝါဇိက-ၾကည့္။ (၄) ဝါဇီ-ပုဒ္ႏွင့္တြဲၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāja:ဝါဇ (ပ) (√ဝဇ္+ဏ)
လ်င္ျမန္ျခင္း။ ခြန္းအားရွိျခင္း။ ျမားေတာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,