Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vājī,【陽】 馬。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vājī,【陽】馬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vājī: vājī(ti)
ဝါဇီ(တိ)
«vāja+ī.vājayogā vājī,ī.ṭī.368.vājo vego assa atthīti vājī.thoma.kappadduma.»
[ဝါဇ+ဤ။ ဝါဇေယာဂါ ဝါဇီ၊ ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၈။ ဝါေဇာ ေဝေဂါ အႆ အတၳီတိ ဝါဇီ။ ေထာမ။ ကပၸဒၵဳမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vājī,(m.),a horse.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀJĪ:[m] con ngựa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vājī:ဝါဇီ(တိ)
[ဝါဇ+ဤ။ ဝါဇေယာဂါ ဝါဇီ၊ ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၈။ ဝါေဇာ ေဝေဂါ အႆ အတၳီတိ ဝါဇီ။ ေထာမ။ ကပၸဒၵဳမ။]
အရွိန္,အဟုန္,ခြန္အားရွိေသာျမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vājī:ဝါဇီ (ပ)
ျမင္း။ ငွက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vājī:ဝါဇီ (တိ) (√ဝဇ္+ဏီ)
ခြန္အား ရွိသည္။ လ်င္ျမန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,