Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāhinī,【陰】 1.軍隊。 2.河。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāhinī,【陰】軍隊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāhinī: vāhinī(thī)
ဝါဟိနီ(ထီ)
«vāhī+inī.vāhinī-saṃ.vāhiṇī- prā.»
[ဝါဟီ+ဣနီ။ ဝါဟိနီ-သံ။ ဝါဟိဏီ- ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāhinī:[f.] 1.an army; 2.a river.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀHINĪ:[f] một đạo binh,con sông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāhinī:ဝါဟိနီ(ထီ)
[ဝါဟီ+ဣနီ။ ဝါဟိနီ-သံ။ ဝါဟိဏီ- ျပာ။]
စစ္သည္၊ စစ္တပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāhinī:ဝါဟိနီ (ဣ)
စစ္သည္။ ျမစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,