Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāhasā:adv.[vāha の instr.] …によりて.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāhasā,【無】 由於,憑藉,因為。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāhasā,(an Instr.of vāha),【無】由於,憑藉,因為(owing to,by dint of,on account of,through)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāhasā: vāhasā(bya)
ဝါဟသာ(ဗ်)
«kāraṇa-caso a hoso nipātapada.]]kāraṇā]]ti iminā ]]vāhasā]]ti padassatthaṃ dasseti.pā,yo.122.»
[ကာရဏ-စေသာ အနက္ကို ေဟာေသာ နိပါတပဒ။ "ကာရဏာ"တိ ဣမိနာ "ဝါဟသာ"တိ ပဒႆတၳံ ဒေႆတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၁၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāhasā:[ind.] owing to; by dint of; on account of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāhasā,(indecl.) [an Instr.of vāha,formed after the manner of balasā,thāmasā,used adverbially] owing to,by dint of,on account of,through Vin.IV,158; Th.1,218,1127; Miln.379; VvA.100.(Page 611)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀHASĀ:[in]bởi vì,nhân vì,tại vì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāhasā:ဝါဟသာ(ဗ်)
[ကာရဏ-စေသာ အနက္ကို ေဟာေသာ နိပါတပဒ။ "ကာရဏာ"တိ ဣမိနာ "ဝါဟသာ"တိ ပဒႆတၳံ ဒေႆတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၁၂၂။]
(၁) (က) အေၾကာင္းေၾကာင့္။ (ခ) အေၾကာင္းျပဳ၍။ (ဂ) အေၾကာင္း၏အျဖစ္ေၾကာင့္။ (၂) အာႏုေဘာ္-အစြမ္းသတၱိ-ေၾကာင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāhasā:ဝါဟ-သာ (နိ)
အေၾကာင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,