Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāhī,【形】 運送的,傳達的,導向的。(p284)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāhī: vāhī(ti)
ဝါဟီ(တိ)
«vaha+ṇe+ṇī»
[ဝဟ+ေဏ+ဏီ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāhī: vāhī(ti)
ဝါဟီ(တိ)
«vaha+ṇī.aṃ,ṭṭha,3.161.vāha+ī.ṭī.381.vā-saṃ.vāhi-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဟ+ဏီ။ အံ၊႒၊၃။၁၆၁။ဝါဟ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၁။ဝါဟိန္-သံ။ ဝါဟိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāhī,(adj.) carrying; conveying; bearing.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāhī:Carrying
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀHĪ:[a] mang,đem đi,gởi đến,chịu đựng,gánh vác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāhī:ဝါဟီ(တိ)
[ဝဟ+ဏီ။ အံ၊႒၊၃။၁၆၁။ဝါဟ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၁။ဝါဟိန္-သံ။ ဝါဟိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ၊ ေဆာင္ျခင္း-အေလ့-သေဘာ-ရွိေသာ။ (၂) ေဆာင္တတ္ေသာ။ (ပု) (၃) သိေႏၶာျမင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāhī:ဝါဟီ(တိ)
[ဝဟ+ေဏ+ဏီ]
(၁) ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (၂) သြား-ေရာက္-ေစတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāhī:ဝါဟီ (ပ)
ျမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāhī:ဝါဟီ (တိ)
ဝန္ကို ရြက္ေဆာင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,