Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāgurika,【陽】 用網捕捉動物的獵人。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāgurika,【陽】用網捕捉動物的獵人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāgurika: vāgurika(pu)
ဝါဂုရိက(ပု)
«vāgurā+ṇika.vāgurā migabandhanajālaṃ,tāya caratīti vāguriko.ṭī.514.vāgurika-saṃ.vāguri,vāguriya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါဂုရာ+ဏိက။ ဝါဂုရာ မိဂဗႏၶနဇာလံ၊ တာယ စရတီတိ ဝါဂုရိေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၄။ ဝါဂုရိက-သံ။ ဝါဂုရိ၊ ဝါဂုရိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāgurika:[m.] one who uses nets in catching animals.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀGURIKA:[3] người dùng lưới để bắt thú vật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāgurika:ဝါဂုရိက(ပု)
[ဝါဂုရာ+ဏိက။ ဝါဂုရာ မိဂဗႏၶနဇာလံ၊ တာယ စရတီတိ ဝါဂုရိေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၄။ ဝါဂုရိက-သံ။ ဝါဂုရိ၊ ဝါဂုရိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
မုတိုး၊ တံငါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāgurika:ဝါဂုရိက (ပ)
ေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ သားတို႔ကို ေထာင္ေသာ မုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,