Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vādita:n.[vādeti の pp.] 音楽,器楽,奏楽.gīta-vādita 歌と音楽,声楽と器楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vādita,【中】 音樂。 【過分】 已演奏。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vādita,【中】演奏。【過分】已演奏。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vādita: vādita(na)
ဝါဒိတ(န)
«vada+ṇe+ta.vādayanti dhanayanti tanti vāditaṃ.ṭī.142.vādita-saṃ.vāia-prā,vāiya-addhamāgadhī.»
[ဝဒ+ေဏ+တ။ ဝါဒယႏၲိ ဓနယႏၲိ တႏၲိ ဝါဒိတံ။ဓာန္၊ဋီ။၁၄၂။ဝါဒိတ-သံ။ ဝါဣအ-ျပာ၊ ဝါဣယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vādita:[nt.] music.(pp.) sounded.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vādita,(nt.) [pp.of vādeti] (instrumental) music D.I,6; III,183; A.I,212; II,209; DhA.IV,75; DA.I,77.(Page 608)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀDITA:[nt] âm nhạc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vādita:tấu nhạc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vādita:ဝါဒိတ(န)
[ဝဒ+ေဏ+တ။ ဝါဒယႏၲိ ဓနယႏၲိ တႏၲိ ဝါဒိတံ။ဓာန္၊ဋီ။၁၄၂။ဝါဒိတ-သံ။ ဝါဣအ-ျပာ၊ ဝါဣယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) တီး-မႈတ္-ျခင္း။ (၂) တီး-မႈတ္-အပ္ေသာ ဘ႑ာ။ (၃) ေစာင္းအစရွိေသာ ႀကိဳးတပ္အပ္ေသာ တူရိယာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vādita:ဝါဒိတ (န) (တီ-ကိတ္)
အတီးအမႈတ္၊ တီးမႈတ္ျခင္း။ဝါေဒတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,