Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāda:m.[〃<vad] 説,語,論.-ānuvāda 説髄説,大小の言論,種々の説.-kāma 言論を欲する.-khitta 論駁された.-patha 語路; 抗論.-sīla 論争癖の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāda,【陽】 理論,敘述,教條論爭。 ~kāma,【形】 渴望爭論的。 ~kkhitta,【形】 推翻爭論的。 ~patha,【陽】 爭論的話題。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāda,(‹vad:see vadati; Vedic vāda),【陽】理論,敍述,教條論爭。vādakāma,【形】渴望爭論的。vādakkhitta,【形】推翻爭論的。vādapatha,【陽】爭論的話題。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāda: vāda(ti)
ဝါဒ(တိ)
«vāda+ṇa»
[ဝါဒ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāda: vāda(pu)
ဝါဒ(ပု)
«vada+ṇa.nīti,dhātu.315.vadanti etenāti vādo.ma,ṭṭha,1.224.ma,ṭī,2.1va,58,145,2vava.ma,ṭī,3.47.saṃ,ṭī,2.8va,21va.anuṭī,1,123.vadati etenāti vādo.saṃ,ṭī,2.68,422.vadanti tena paribhāsantīti vādo.ma,ṭī,3.113.vadantiniggaṇhanti etenāti vādo.sī,ṭī,,1.113.vāda-saṃ.vāda,vāya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဒ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၁၅။ဝဒႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ မ၊႒၊၁။၂၂၄။ မ၊ဋီ၊၂။ ၁ဝ၊၅၈၊၁၄၅၊၂ဝဝ။မ၊ဋီ၊၃။၄၇။သံ၊ဋီ၊၂။၈ဝ၊၂၁ဝ။ အႏုဋီ၊၁၊၁၂၃။ဝဒတိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ သံ၊ဋီ၊၂။၆၈၊၄၂၂။ ဝဒႏၲိ ေတန ပရိဘာသႏၲီတိ ဝါေဒါ။ မ၊ဋီ၊၃။၁၁၃။ ဝဒႏၲိနိဂၢဏွႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၁၃။ဝါဒ-သံ။ ဝါဒ၊ ဝါယ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāda:[m.] theory; saying; creed controversy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāda,[fr.vad:see vadati; Vedic vāda (not in RV!),in meaning of “theory,disputation” only in Class.Sk.‹-› The relation of roots vacvad is like E.speak:say; but vāda as t.t.has developed quite distinctly the specified meaning of an emphatic or formulated speech= assertion or doctrine] 1.speaking,speech,talk,nearly always --°,e.g.iti° hearsay,general talk M.I.133; S.V,73; A.II,26; kumāraka° child-talk or childish talk,i.e.in the manner of talking to a child S.II,218 sq.; cori° deceitful talk PvA.89 (so read with v.l.for T.bheri°); dhammika° righteous speech A.V,230; musā° telling lies,false speech A.I,129; II,141; IV,401; PvA.15.See under musā.-- adj.(--°) speaking up for,proclaiming,advertising D.I,174 (sīla°,paññā° etc.); Sn.913 (nivissa° dogmatist); A.I,287 (kamma°,kiriya°,viriya°).-- vādaṁ bhindati to refute a speech,to make a view discrepant (cp.bhinna-vāda under 4!) SnA 45 (Māravādaṁ bh.).-- 2.what is said,reputation,attribute,characteristic Sn.859 (but SnA 550=nindā-vacana); J.I,2 (jāti° genealogy,cp.D.I,137).See also cpd.°patha.-- 3.discussion,disputation,argument,controversy,dispute Sn.390,827 (also as adj.hīna°); DhA.III,390= Vin.IV,1; Mhvs 4,42 (sutvā ubhinnaṁ vādaṁ).-- 4.doctrine,theory put forth,creed,belief,school,sect SnA 539 sq.; in cpds.:ācariya° traditional teaching Miln.148; also “heterodoxy” Mhbv 96,cp.Dpvs.V,30; uccheda° annihilistic doctrine Nd1 282:see under uccheda; thera° the tradition of the Theras,i.e.the orthodox doctrine or word of Gotama Buddha Mhvs 5,2; 33,97 sq.; Dpvs.V,10,14 (theravādo aggavādo ti vuccati),51 (17 heretical sects,one orthodox,altogether 18 schools); dhuta° (adj.) expounding punctiliousness Vism.81 (=aññe dhutaṅgena ovadati anusāsati).See under dhuta; bhinna° heretical sect (lit.discrepant talk or view) Dpvs.V,39,51 (opp.abhinnaka vāda); sassata° an eternalist Ps.I,155.

--ânuvāda the trsln of this phrase (used as adj.) at S.III,6 (see K.S.III,7) is “one who is of his way of thinking.” all kinds of sectarian doctrines or doctrinal theses D.I,161; III,115; S.III,6; IV,51,340,381; V,7; A.III,4; Nett 52.--kāma desirous of disputation Sn.825.--khitta upset in disputation,thrown out of his belief Vin.IV,1=DhA.III,390.--patha “way of speech,” i.e.signs of recognition,attribute,definition Sn.1076 (expld dogmatically at Nd2 563); A.II,9.--sattha the science of disputation,true doctrine SnA 540.--sīla having the habit of,or used,to disputes Sn.381.(Page 608)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀDA:[m] phương pháp,ngôn từ,chủ nghĩa,sự tranh luận,bàn cãi --kāma [a] thích tranh luận --kkhita [a] đảo lộn sự bàn cãi --patha [m] vấn đề căn bản để bàn cãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāda:ဝါဒ(ပု)
[ဝဒ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၁၅။ဝဒႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ မ၊႒၊၁။၂၂၄။ မ၊ဋီ၊၂။ ၁ဝ၊၅၈၊၁၄၅၊၂ဝဝ။မ၊ဋီ၊၃။၄၇။သံ၊ဋီ၊၂။၈ဝ၊၂၁ဝ။ အႏုဋီ၊၁၊၁၂၃။ဝဒတိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ သံ၊ဋီ၊၂။၆၈၊၄၂၂။ ဝဒႏၲိ ေတန ပရိဘာသႏၲီတိ ဝါေဒါ။ မ၊ဋီ၊၃။၁၁၃။ ဝဒႏၲိနိဂၢဏွႏၲိ ဧေတနာတိ ဝါေဒါ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၁၃။ဝါဒ-သံ။ ဝါဒ၊ ဝါယ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) စကား၊ ေျပာဆိုဖြယ္။ (၂) ေျပာဆိုျခင္း။ (၃) အျပစ္ေဒါသ။ (၄) သိေစျခင္း။ (၅) ေျပာဆို-သိေစ-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေစတနာ။ (၆) ပါဒကစ်ာန္စသည္။ (၇) အယူဝါဒ၊ လမ္းစဉ္၊ ဝါဒလမ္းစဉ္၊ စကားအစဉ္။ (၈) မိစၧာဉာဏ္။ (၉) ျငင္းခုံေသာစကား။ (၁ဝ) ကတိကဝတ္။ (၁၁) ႏွိပ္-ကဲ့ရဲ႕-ေက်းဇူးမဲ့ကိုဆို-ဆဲေရး-ျခင္း။ (၁၂) ေျပာဆိုတတ္ေသာ၊ သူ။ ဝါဒ(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāda:ဝါဒ(တိ)
[ဝါဒ+ဏ]
အယူဝါဒ-ႏွင့္တကြျဖစ္-ရွိ-ေသာ၊ ပါဒကစ်ာန္စသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāda:ဝါဒ (ပ) (√ဝဒ္+ဏ)
ေျပာဆိုျခင္း။ ဆိုဆံုးမျခင္း။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ ျငင္းဆိုျခင္း။ အယူ။ အယူဝါဒ။
ဝါဒံ အာေရာေပႆာမိ၊ အျပစ္ကို တင္ေျခအံ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,