Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vādī,【陽】 爭論者,傳道某些教義者,談及。 ~vara,【陽】 持概念中的最高貴者。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vādī,【陽】爭論者,傳道某些教義者,談及。vādīvara,【陽】持概念中的最高貴者。sakavādī,自說(在《論事》中指「上座部」(巴Theravāda,梵Sthavīra-vādin)。paravādī,他說(在《論事》中指其他派系。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vādī: vādī(ti)
ဝါဒီ(တိ)
«vada+ṇī.ta vāda+ī.vimati,1.31.vadatīti vādī.kappadduma.vā-saṃ.vāi-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဒ+ဏီ။ တနည္း ဝါဒ+ဤ။ ဝိမတိ၊၁။၃၁။ ဝဒတီတိ ဝါဒီ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါဒိန္-သံ။ ဝါဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vādī,(m.) one who disputes or preaches some doctrine; speaking of.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vādī:Saying,speaking,asserting,holding doctrine; disputing,arguing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀDĪ:[3] người tranh luận hay thuyết trình về vài quan niệm tôn giáo,nói về --vara [m] sự cao quí nhất của người có kiến thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vādī:ဝါဒီ(တိ)
[ဝဒ+ဏီ။ တနည္း ဝါဒ+ဤ။ ဝိမတိ၊၁။၃၁။ ဝဒတီတိ ဝါဒီ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါဒိန္-သံ။ ဝါဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ေျပာဆို-ေဟာ-ေလ့ရွိ-တတ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) အယူဝါဒရွေသာ၊ သူ။ (ဂ) အထူးထူးေသာ အယူဝါဒရွိေသာ၊ သူ။ (၂) အယူဝါဒကို ဖတ္ၿပိဳင္ေျပာဆိုတတ္ေသာ၊ သူ၊ အတိုက္အခံျပဳေသာ၊ သူ။ (၃) စကားတတ္ေသာ၊ သူ။ (၄) ဝါဒီသုတ္။ (၅) ဝါဒတၳိကသုတ္။ (၆) ပညာရွိပုဂၢိဳလ္။ ဝါဒိတာလည္းၾကည့္။ (ဂ) ဝါဒီဝရ-ၾကည့္။ ဝါဒိသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vādī:ဝါဒီ (တိ) (√ဝဒ္+ဏီ)
ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,