Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vācasika:a.[<vāca] 語の,口の.-anācāra 語不正行.-pāgabbhiya 語傲慢.-viññatti 語表.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vācasika,【形】 與講話有關連的。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vācasika,【形】與講話有關連的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācasika: vācasika(ti)
ဝါစသိက(တိ)
«vaca+ṇika.vacasā kataṃ kammaṃ vācasikaṃ.rū.357.(nīti,sutta.764.nirutti.463).vācā+ṇika.sārattha,3.269.kaṅkhā,ṭī,.163.pā,yo.28va,412.vacasa-saṃ.»
[ဝစ+ဏိက။ ဝစသာ ကတံ ကမၼံ ဝါစသိကံ။ ႐ူ။ ၃၅၇။ (နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၆၄။ နိ႐ုတၱိ။ ၄၆၃)။ ဝါစာ+ဏိက။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၆၉။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၆၃။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၈ဝ၊ ၄၁၂။ ဝစသ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vācasika:[adj.] connected with speech.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vācasika,(adj.) [fr.vācā] connected with speech,verbal (contrasted with kāyika & cetasika) Vin.IV,2; Pug.21; Miln.91; Vism.18; DhsA.324.-- As nt.noun at Miln.352 in meaning “behaviour in speech.” (Page 607)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCASIKA:[a] có liên hệ đến sự nói
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vācasika:thuộc về khẩu; khẩu hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācasika:ဝါစသိက(တိ)
[ဝစ+ဏိက။ ဝစသာ ကတံ ကမၼံ ဝါစသိကံ။ ႐ူ။ ၃၅၇။ (နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၆၄။ နိ႐ုတၱိ။ ၄၆၃)။ ဝါစာ+ဏိက။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၆၉။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၆၃။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၈ဝ၊ ၄၁၂။ ဝစသ-သံ။]
(၁) ဝါစီဒြါရ-ႏႈတ္-၌-ျဖစ္ေသာ။ (၂) စကား-ႏႈတ္-ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vācasika:ဝါစသိက (တိ) (ဝစသ္+ဏိက)
ႏႈတ္၌ ျဖစ္သည္။ ဝစီဒြါရ၌ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,