Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vācanāmagga,【陽】 朗誦或傳統的方法。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vācanāmagga,【陽】朗誦或傳統的方法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācanāmagga: vācanāmagga(pu)
ဝါစနာမဂၢ(ပု)
«vācanā+magga»
[ဝါစနာ+မဂၢ]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCANĀMAGGA:[m] cách đọc thuộc lòng,cách cổ truyền
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vācanāmagga:đường lối ngôn ngữ,cách tạo câu nói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācanāmagga:ဝါစနာမဂၢ(ပု)
[ဝါစနာ+မဂၢ]
ပို႔ခ်-သင္ၾကား-ေပးအပ္ေသာ-စကား-ပါဠိ-အ႒ကထာ-အစဉ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,