Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vācaka,【陽】 教者,背誦者。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vācaka,【陽】背誦者,教者(reciting,speaking,expressing)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācaka: vācaka(ti)
ဝါစက(တိ)
«vaca+ṇvu.thī-nitea vācikā.vada+ṇvu.vacatīti vācako.vāccavācaka.ṭī,1.vadatīti vācako.vācakopadesa.ṭī.2,3.vatti abhidhāvuttiyā bodhayati attheti vācako.kappadduma.vācaka-saṃ.vācaya,vāyaga-prā,addhamāgadhī.»
[ဝစ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝါစိကာ။ ဝဒ+ဏြဳ။ ဝစတီတိ ဝါစေကာ။ ဝါစၥဝါစက။ ဋီ၊ ၁။ ဝဒတီတိ ဝါစေကာ။ ဝါစေကာပေဒသ။ ဋီ။ ၂၊ ၃။ ဝတၱိ အဘိဓာဝုတၱိယာ ေဗာဓယတိ အေတၳတိ ဝါစေကာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါစက-သံ။ ဝါစယ၊ ဝါယဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vācaka:[m.] one who teaches or recites.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vācaka,(adj.) [fr.vācā] reciting,speaking,expressing SnA 164 (lekha°); sotthi° an utterer of blessings,a herald Miln.359.-- f.°ikā speech Sdhp.55.(Page 606)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCAKA:[3] người giảng dạy hay đọc lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācaka:ဝါစက(တိ)
[ဝစ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝါစိကာ။ ဝဒ+ဏြဳ။ ဝစတီတိ ဝါစေကာ။ ဝါစၥဝါစက။ ဋီ၊ ၁။ ဝဒတီတိ ဝါစေကာ။ ဝါစေကာပေဒသ။ ဋီ။ ၂၊ ၃။ ဝတၱိ အဘိဓာဝုတၱိယာ ေဗာဓယတိ အေတၳတိ ဝါစေကာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါစက-သံ။ ဝါစယ၊ ဝါယဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ရြတ္-ဖတ္-ေျပာ-ဆို-ေဟာ-တတ္ေသာ။ အက်ယ္ကို ဝါစၥဝါစကာႏွင့္ ဝါစေကာပေဒသက်မ္းတို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vācaka:ဝါစ-က (တိ) (√ဝစ္+ဏက)
ေျပာဆိုသည္။ ရြတ္ဆိုသည္။ ေဟာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,