Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vācāla,【形】 饒舌的,喜歡說話的。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vācāla,【形】饒舌的,喜歡說話的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācāla: vācāla(ti)
ဝါစာလ(တိ)
«vācā+la.kucchitā vācā assa santīti vācālo.nindāyaṃ lo.ṭī.735.vācā+āla.rū.398.vācā+ila.4.87.bahu kucchitaṃ vācaṃ bhāsateti vācālo.vācā,āla.5,2.125.pāṇinī- āla-pa.vācāla-saṃ.vāyāla-prā.addhamāgadhī.»
[ဝါစာ+လ။ ကုစၧိတာ ဝါစာ အႆ သႏၲီတိ ဝါစာေလာ။ နိႏၵာယံ ေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၅။ ဝါစာ+အာလ။ ႐ူ။ ၃၉၈။ ဝါစာ+ဣလ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၇။ ဗဟု ကုစၧိတံ ဝါစံ ဘာသေတတိ ဝါစာေလာ။ ဝါစာ၊ အာလ။ ၅၊ ၂။ ၁၂၅။ ပါဏိနီ-သုတ္ျဖင့္ အာလ-ပစၥည္းသက္။ ဝါစာလ-သံ။ ဝါယာလ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vācāla:[adj.] garrulous; talkative.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCĀLA:[a] ham nói,hay nói nhiều
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācāla:ဝါစာလ(တိ)
[ဝါစာ+လ။ ကုစၧိတာ ဝါစာ အႆ သႏၲီတိ ဝါစာေလာ။ နိႏၵာယံ ေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၅။ ဝါစာ+အာလ။ ႐ူ။ ၃၉၈။ ဝါစာ+ဣလ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၇။ ဗဟု ကုစၧိတံ ဝါစံ ဘာသေတတိ ဝါစာေလာ။ ဝါစာ၊ အာလ။ ၅၊ ၂။ ၁၂၅။ ပါဏိနီ-သုတ္ျဖင့္ အာလ-ပစၥည္းသက္။ ဝါစာလ-သံ။ ဝါယာလ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
စက္ဆုပ္-ကဲ့ရဲ႕-အပ္ေသာ စကားရွိသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vācāla:ဝါစာ-လ (တိ)
စကားႂကြယ္ဝသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,