Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācāgirā: vācāgirā(thī)
ဝါစာဂိရာ(ထီ)
«vācā+girā.vi,ṭṭha,4.238.sārattha,3.269.kaṅkhā,ṭī,,163.pā,yo.28va,631-amū vācā- vācāya ra vākyasā.»
[ဝါစာ+ဂိရာ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၂၃၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၆၉။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁၆၃။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၈ဝ၊ ၆၃၁-တို႔အလိုမူ ဝါစာ-ကို ဝါစာယ ဖြင့္ရကား ဝါက်သာ။]
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācāgirā:ဝါစာဂိရာ(ထီ)
[ဝါစာ+ဂိရာ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၂၃၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၆၉။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁၆၃။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၈ဝ၊ ၆၃၁-တို႔အလိုမူ ဝါစာ-ကို ဝါစာယ ဖြင့္ရကား ဝါက်သာ။]
(၁) ဝါစာဟု ဆိုအပ္ေသာစကား။ (၂) ႏႈတ္ႁမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ စကားကို အဖန္ဖန္ေျပာဆိုျခင္း၊ အဖန္ဖန္ေျပာဆိုအပ္ေသာစကား။ (ဝါက်ၾကံခိုက္ အနက္ေပးပုံ--ဝါစာ=ဝါစာယ၊ ႏႈတ္ျဖင့္။ အနာလပေႏၲာ၊ မေျပာမဆို။ ဂိရံ စ၊ အသံကိုလည္း။ ေနာ စ ဘေဏယ်။ မႁမြက္မဆို။ ဟုေပးပါ)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,