Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vācā:f.[Sk.vāk (vāc),vākya] 語,言.-ānurakkhin 語をまもる,語を慎しむ.-ābhilāpa 冗慢の語.-yata 語を慎しめる.-vatthuka 語の量.-vikkhepa 語の錯乱.-sannitodaka 語の刺針.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vācā,【陰】 話,演講,敘述。 ~nurakkhī,【形】 小心自己的言談的。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vācā,【陰】話,演講,敍述。vācānurakkhī,【形】小心自己的言談的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vācā: vācā(thī)
ဝါစာ(ထီ)
«vaca+a.vuccatīti vācā,saddavācā.abhi,ṭṭha,1.361.saṃ,ṭī,1.285.vuccati etāyāti vācā.viññattiç viratiç cetanā.saṃ,ṭī,1.285.vacati etāyāti vācā.pā,yo.2.vuccateti vācā.a.ṭī.1va5.vada+ṇa.vadati etāyāti vācā.sārattha,32.vācā-saṃ.vāyā-prā,addhamāgadhī.»
[ဝစ+အ။ ဝုစၥတီတိ ဝါစာ၊ သဒၵဝါစာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၃၆၁။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၅။ ဝုစၥတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ ဝိညတၱိ,ဝိရတိ,ေစတနာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၅။ ဝစတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂။ ဝုစၥေတတိ ဝါစာ။ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဝဒ+ဏ။ ဝဒတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ သာရတၳ၊ ၃၂။ ဝါစာ-သံ။ ဝါယာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vācā:'speech'.On right sp.s.magga (3),sacca (IV.3).- Low talk,s.tiracchāna-kathā
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vācā,(f.) [vac,vakti & vivakti; cp.vacaḥ (P.vaco); Vedic vāk (vāc°) voice,word,vākya; Av.vacah & vaxs word; Gr.e)/pos word,o)/y voice,Lat.vox=voice,voco to call; Ohg.gi-wahan to mention etc.The P.form vācā is a remodelling of the Nom.vāc after the oblique cases,thus transforming it from the cons.decl.to a vowel (°ā) decl.Of the old inflexion we only find the Instr.vācā Sn.130,232.The compn forms are both vācā° and vacī°] word,saying,speech; also as adj.(-°) vaca speaking,of such a speech (e.g.duṭṭha° Pv.I,32,so to be read for dukkha°).-- D.III,69 sq.96 sq.171 sq.; S.IV,132 (in triad kāyena vācāya manasā:see kāya III,,and mano II.3); Sn.232 (kāyena vācā uda cetasā vā),397,451 sq.660,973,1061 (=vacana Nd2 560); Nd1 504; DhsA.324 (vuccatī ti vācā).-- In sequence vācā girā byappatha vacībheda vācasikā viññatti,as a defn of speech Vin.IV,2,expld at DhsA.324:see byappatha.-- vācaṁ bhindati: (1) to modify the speech or expression SnA 216 (cp.vākya-bheda DhsA.324).-- (2) to use a word,so say something Vin.I,157; M.I,207 (Neumann,“das Schweigen brechen”); Miln.231 (i.e.to break silence? So Rh.D.trsln).Cp.the English expression “to break the news.” -- vācā is mostly applied with some moral characterization,as the foll.frequently found:atthasaṁhitā A.III,244; kalyāṇa° A.III,195,261; IV,296; V,155; pisuṇā & pharusā A.I,128,174,268 sq.; III,433; IV,247 sq.; DA.I,74,75; Nd1 220,and passim; rakkhita° S.IV,112; vikiṇṇa° S.I,61,204; A.I,70; III,199,391 sq.; sacca° A.II,141,228; saṇhā A.II,141,228; III,244; IV,172; see also vacī-sucarita; sammā° Vbh.105,106,235; VbhA.119; see also magga; hīnā etc.S.II,54.

--ânurakkhin guarding one’s speech Dh.281 (cp.vācāya saṁvara DhA.IV,86).--âbhilāpa “speechjabbering,” forbidden talk Sn.49 (i.e.the 32 tiracchānakathā Nd2 561).--uggata with well intoned speech Miln.10.--yata restrained in speech Sn.850 (=yatta gutta rakkhita Nd1 221).--vikkhepa confusion of speech,equivocation D.I,24 sq.; DA.I,115.(Page 607)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vācā:Word,saying,speech
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCĀ:[f] lời nói,ngôn từ,diễn từ --nurakkhī [a] giữ lời nói
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vācā:lời nói,sự phát ngôn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vācā:ဝါစာ(ထီ)
[ဝစ+အ။ ဝုစၥတီတိ ဝါစာ၊ သဒၵဝါစာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၃၆၁။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၅။ ဝုစၥတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ ဝိညတၱိ,ဝိရတိ,ေစတနာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၅။ ဝစတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂။ ဝုစၥေတတိ ဝါစာ။ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဝဒ+ဏ။ ဝဒတိ ဧတာယာတိ ဝါစာ။ သာရတၳ၊ ၃၂။ ဝါစာ-သံ။ ဝါယာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) စကား၊ စကားသံ၊ ေျပာဆို-ရြတ္ဆို-ေဟာ-အပ္ေသာ အသံ၊ သဒၵဝါစာ။ (၂) ႏႈတ္၊ ဝစီဝိညတ္၊ ဝစီဒြါရ၊ ဝိညတၱိဝါစာ။ (၃) သမၼာဝါစာ၊ ဝိရတိ။ (၄) ေစတနာ၊ ဝစီကံ၊ ေစတနာဝါစာ။ (၅) မိစၧာဝါစာ,သမၼာဝါစာ။ (၆) (က) ဝစီဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ ေစာင့္စည္းျခင္း (ခ) မဂ္ဟူေသာ ေစာင့္စည္းျခင္း၊ သမၼာဝါစာ။ (၇) ဝါစာသုတ္ (၂-သုတ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vācā:ဝါစာ (ဣ) (√ဝစ္+ဏာ)
စကား။
ဝါစာယ သံဝုေတာ ဝိဟေရယ်၊ ဝစီဒြါရျဖင့္ ေစာင့္စည္းအပ္သည္ျဖစ္၍ က်င့္သံုးရာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,