Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāṭa:m.[〃] 柵,囲まれた土地.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāṭa,vāṭaka,【陽】 圍欄。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāṭa,vāṭaka,【陽】圍欄。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāṭa: vāṭa(pu)
ဝါဋ(ပု)
«vaṭa+ṇa.vāṭa-saṃ.vāḍa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဋ+ဏ။ ဝါဋ-သံ။ ဝါဍ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāṭa,[cp.Class.Sk.vāṭa; on etym.see Walde,Lat.Wtb.s.v.vallus] enclosure,enclosed place Vin.II,154.See also yañña°.(Page 607)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vāṭa:hàng rào bên ngoài am thất,có thể bằng tre hay các loại dây gai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāṭa:ဝါဋ(ပု)
[ဝဋ+ဏ။ ဝါဋ-သံ။ ဝါဍ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အရံ,အတား,ဝင္။ (၂) မ႑ပ္,ဇရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāṭa:ဝါဋ (ပ) (√ဝဋ္+ဏ)
အရံ။ ဝင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,