Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāṇija:vāṇijaka m.[〃] 商人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāṇija,vāṇijaka,【陽】 商人,賈人。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāṇija,vāṇijaka,【陽】商人,賈人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāṇija: vāṇija(pu)
ဝါဏိဇ(ပု)
«(1) madhu+vāṇija.(2) jaṅghā+vāṇija.(3) palobhita+vāṇija. akremakraṃ sāmaññasaddāyuea vāṇijasaddā a ho. bhi,ṭṭha,1.248-9.aṃ,ṭṭha,1.366.cūḷani,ṭṭha.58-nitea vāṇija- .dhamma.31.dhamma,ṭṭha,2.14,268-9nitea vāṇija- mahādhana.apa,ṭṭha1.135-6.jā,1.2.jā,ṭṭha,1.127-8-nitea vāṇija- -hu a.»
[(၁) မဓု+ဝါဏိဇ။ (၂) ဇဃၤာ+ဝါဏိဇ။ (၃) ပေလာဘိတ+ဝါဏိဇ။ ေရွးပုဒ္ အေၾကမၾကံပဲ သာမညသဒၵါျဖစ္၍ ဝါဏိဇသဒၵါခ်ည္းသက္သက္လည္း အနက္ထူးကို ေဟာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘိ၊႒၊၁။၂၄၈-၉။ အံ၊႒၊၁။၃၆၆။ စူဠနိ၊႒။၅၈-တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို တင္လဲကုန္သည္။ ဓမၼ။၃၁။ဓမၼ၊႒၊၂။၁၄၊၂၆၈-၉တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို မဟာဓနကုန္သည္။ အပ၊႒၁။၁၃၅-၆။ ဇာ၊၁။၂။ဇာ၊႒၊၁။၁၂၇-၈-တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို ရြဲကုန္သည္-ဟု အနက္ေပးသင့္သည္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāṇija: vāṇija(pu)
ဝါဏိဇ(ပု)
«paṇa+ija.pa- va-pru.vaṇa+ija.vaṇa sadde ijo.ṭī.469.vaṇija-.vāṇija-saṃ.vāṇia-prā.vāṇiya-addhamāgadhī.»
[ပဏ+ဣဇ။ ပ-ကို ဝ-ျပဳ။ ဝဏ+ဣဇ။ ဝဏ သေဒၵ ဣေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၉။ ဝဏိဇ-ေထာင့္ကြင္းလည္းၾကည့္။ ဝါဏိဇ-သံ။ ဝါဏိအ-ျပာ။ ဝါဏိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāṇija:[m.] a merchant; trader.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāṇija,[fr.vaṇij (vaṇik):see vaṇijjā; lit.son of a merchant; Vedic vāṇija] a merchant,trader Vin.III,6 (assa°); Sn.614,651,1014; J.V,156 (so read for va°); Pv.I,106; Dāvs.I,58; KhA 224; SnA 251; PvA.47,48,100,191,215,271.On similes with v.see J.P.T.S.1907,134.(Page 607)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀṆIJA:--ka [m] lái buôn,người thương mãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāṇija:ဝါဏိဇ(ပု)
[ပဏ+ဣဇ။ ပ-ကို ဝ-ျပဳ။ ဝဏ+ဣဇ။ ဝဏ သေဒၵ ဣေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၉။ ဝဏိဇ-ေထာင့္ကြင္းလည္းၾကည့္။ ဝါဏိဇ-သံ။ ဝါဏိအ-ျပာ။ ဝါဏိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ကုန္သည္၊ ကုန္သြယ္-ေရာင္းဝယ္-သူ။ (ခ) ျမင္းကုန္သည္၊ ျမင္းကုန္သြယ္-ျမင္းေရာင္းဝယ္-သူ။ (၂) လက္သမာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāṇija:ဝါဏိဇ(ပု)
[(၁) မဓု+ဝါဏိဇ။ (၂) ဇဃၤာ+ဝါဏိဇ။ (၃) ပေလာဘိတ+ဝါဏိဇ။ ေရွးပုဒ္ အေၾကမၾကံပဲ သာမညသဒၵါျဖစ္၍ ဝါဏိဇသဒၵါခ်ည္းသက္သက္လည္း အနက္ထူးကို ေဟာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘိ၊႒၊၁။၂၄၈-၉။ အံ၊႒၊၁။၃၆၆။ စူဠနိ၊႒။၅၈-တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို တင္လဲကုန္သည္။ ဓမၼ။၃၁။ဓမၼ၊႒၊၂။၁၄၊၂၆၈-၉တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို မဟာဓနကုန္သည္။ အပ၊႒၁။၁၃၅-၆။ ဇာ၊၁။၂။ဇာ၊႒၊၁။၁၂၇-၈-တို႔၌ ဝါဏိဇ-ကို ရြဲကုန္သည္-ဟု အနက္ေပးသင့္သည္။]
(၁) ပ်ားကုန္သည္။ (၂) ေျခလ်င္ကုန္သည္၊ ေျခကုန္သည္။ (၃) ျဖားေယာင္း-အပ္-ခံရ-ေသာကုန္သည္။ (၄) မိုက္ေသာကုန္သည္၊ ကုန္သည္မိုက္။ (၁) ဝါဏိဇက (၂) ၾကည့္။။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāṇija:ဝါဏိဇ (ပ)
ကုန္သည္။ ကုန္သြယ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,