Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uyyutta,(uyyuñjati 的【過分】),1.已精力充沛。 2.已使列隊行進。(p80)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uyyutta,(uyyuñjati 的【過分】),1.已精力充沛。2.已使列隊行進。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uyyutta: uyyutta(ti)
ဥယ်ဳတၱ(တိ)
«u+yuja+ta»
[ဥ+ယုဇ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uyyutta:[pp.of uyyuñjati] 1.energetic; 2.parading.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uyyutta,[pp.of uyyuñjati] striving,active,zealous,energetic J.I,232.(Page 155)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UYYUTTA:(pp của uyyuñjati) cương quyết,sự diễn binh,phô trương ([abs] của ovarati) cầm giữ lại,ngăn trở,phòng ngừa [abs] đã khuyến cáo,nhắc nhở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uyyutta:ဥယ်ဳတၱ(တိ)
[ဥ+ယုဇ+တ]
(၁) (ျပည္ရြာမွ) ထြက္ေသာ။ (ျပည္ရြာမွ) ထြက္၍ စုေဝးတည္ေနေသာ၊ စစ္ခ်ီတက္ေသာ (စစ္တပ္)။ (၂) အားထုတ္ေသာ၊ သူ။ (၃) ယွဉ္စပ္-ကိုင္စြဲ-အပ္ေသာ။ (၄) ဥယ်ဳတၱသိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uyyutta:ဥယ်ဳတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ယုဇ္+တ)
ထြက္ခြာသြားသည္။ စစ္ခ်ီထြက္သည္။ အားထုတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,