Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uyyāna:n.[Sk.udyāna] 園,庭園,遊園地.-pāla 守園人,園丁.
パーリ語辞典 水野弘元著
uyyāna:n.[Sk.udyāna] 園,庭園,遊園地.-pāla 守園人,園丁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uyyāna,【中】 公園,小樂園。 ~kīḷā,【陰】 在公園裏娛樂。 ~pāla,【陽】守園人,園丁。 ~bhūmis,【陰】 樂所,樂地。(p80)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uyyāna,(‹ud+yā﹐Sk.udyāna),【中】公園(park),小樂園(pleasure grove),(皇家)花園(a (royal) garden)。uyyānakīḷā,【陰】在公園裏娛樂。uyyānapāla,【陽】守園人,園丁。uyyānabhūmi,【陰】花園(garden ground),娛樂地(pleasure ground)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uyyāna: uyyāna(na)
ဥယ်ာန(န)
«u+yā+yu.nīti,dhā.138.ullokentā yanti janā etasminti uyyānaṃ.ṭī.538.»
[ဥ+ယာ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၁၃၈။ ဥေလႅာေကႏၲာ ယႏၲိ ဇနာ ဧတသၼိႏၲိ ဥယ်ာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၅၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uyyāna:[nt.] a park; pleasure grove.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uyyāna,(nt.) [Sk.udyāna,fr.ud + ] a park,pleasure grove,a (royal) garden J.I,120,149; II,104; IV,213; V,95; VI,333; PvA.6,74,76; VvA.7; Sdhp.7.

--kīḷā amusement in the park,sports DhA.I,220; IV,3.--pāla overseer of parks,head gardener,park keeper J.II,105,191; IV,264 bhūmi garden ground,pleasure ground J.I,58; Vv 6419; Pv.II,129; DA.I,235.(Page 155)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UYYĀNA:[nt] vườn hoa,vườn bách thảo --kīḷā [f] chơi trong vườn hoa --pāḷa [m] người coi vườn hoa --bhūmi [f] khoảnh đất vui thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uyyāna:ဥယ်ာန(န)
[ဥ+ယာ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၁၃၈။ ဥေလႅာေကႏၲာ ယႏၲိ ဇနာ ဧတသၼိႏၲိ ဥယ်ာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၅၃၈။]
(၁) ဥယ်ာဉ္။ (၂) သြားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uyyāna:ဥယ်ာန (န) (ဥဒ္√ယာ+ယု)
ထြက္သြားျခင္း။ သစ္သီးျခံ။ ပန္းျခံ။ ဥယ်ာဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,