Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uyyāma:m.[Sk.BSk.udyāma<udyam] 努力,精勤.
パーリ語辞典 水野弘元著
uyyāma:m.[Sk.BSk.udyāma<udyam] 努力,精勤.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uyyāma,【陽】 努力。(p80)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uyyāma,【陽】努力,勤勞(臺語:拼勢piann3 se3,撲拼phah piann3,搰力kut lat8,儼硬giam2 nge7)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uyyāma: uyyāma(pu)
ဥယ်ာမ(ပု)
«u+yā+ama.uddhaṃ yanti yenāti uyyāmo.ṭī,156.u+yamu+ṇa.dhātvattha.3va6»
[ဥ+ယာ+အမ။ ဥဒၶံ ယႏၲိ ေယနာတိ ဥယ်ာေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၆။ ဥ+ယမု+ဏ။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၆]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uyyāma,[Sk.udyama,ud + yam P.uyyāma with ā for a,as niyāma › niyama; cp.BSk.udyama Jtm 210] exertion,effort,endeavour Dhs.13,22,289,571; DhsA.146.(Page 155)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UYYĀMA:[m] cố gắng,ráng sức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uyyāma:sự chuyên cần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uyyāma:ဥယ်ာမ(ပု)
[ဥ+ယာ+အမ။ ဥဒၶံ ယႏၲိ ေယနာတိ ဥယ်ာေမာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၆။ ဥ+ယမု+ဏ။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၆]
အားထုတ္ျခင္း၊ လုံလဝီရိယ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uyyāma:ဥယ်ာမ (ပ) (ဥဒ္√ယမ္+ဏ)
လံု႔လျပဳျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,