Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uttiṇṇa,(uttarati 的【過分】),已越過,已到彼岸去,已出來,已經過。(p67)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uttiṇṇa,(uttarati 的【過分】),已越過,已到彼岸去,已出來,已經過。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uttiṇṇa: uttiṇṇa(ti)
ဥတၱိဏၰ(တိ)
«u+tara+ta»
[ဥ+တရ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uttiṇṇa:[pp.of uttarati] crossed over; gone to the other shore; come out of; passed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uttiṇṇa,[pp.of uttarati] drawn out,pulled out,nt.outlet,passage J.II,72 (paṇṇasālāya uttiṇṇāni karoti make entrances in the hut).Or should it be uttiṇa? (Page 132)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UTTIṆṆA:[pp] của uttarati qua khỏi,vượt qua,qua sông,ra khỏi,thoát ra
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uttiṇṇa:vượt qua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uttiṇṇa:ဥတၱိဏၰ(တိ)
[ဥ+တရ+တ]
(၁) ကူးေျမာက္-လြန္ေျမာက္-ၿပီးေသာ-သူ။ (၂) လြန္ေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-အပ္ေသာ။ (၃) လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ ဥတၱိဏၰဓမၼ-ၾကည့္။ (၄) တက္ေရာက္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uttiṇṇa:ဥတၱိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√တရ္+န)
ကူးေျမာက္ၿပီးေသာ။ တက္ၿပီးေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,