Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
uttarimanussadhamma:上人法。又作過人法,即超越常人的能力與證量,包括禪那、解脫、神通、證果等。
在《律藏》中解釋:“上人法名為禪那、解脫、定、等至、智見、修道、證果、斷煩惱、心離蓋、樂空閑處。”
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uttarimanussadhamma: uttarimanussadhamma(pu)
ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ(ပု)
«(1) uttarimanussa+dhamma.(2) uttari+manussadhamma»
[(၁) ဥတၱရိမႏုႆ+ဓမၼ။ (၂) ဥတၱရိ+မႏုႆဓမၼ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uttarimanussadhamma:[m.] extraordinary condition; transcendental norm.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
uttarimanussadhamma:pháp thượng nhân,chỉ chung cho các tầng thiền định từ sơ thiền và thánh trí từ sơ quả tăng ni khoe mẻ với người chưa thọ đại giới về các pháp thượng nhân mà mình thực chứng thì phạm ba dật đề,nếu chưa thực chứng mà chỉ mạo nhận thì phạm tội ba la di,vĩnh viễn bị trục xuất khỏi giáo hội
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uttarimanussadhamma:ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ(ပု)
[(၁) ဥတၱရိမႏုႆ+ဓမၼ။ (၂) ဥတၱရိ+မႏုႆဓမၼ]
(၁) လူတို႔ကို လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-လူတို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍ ျဗဟၼာ အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း နိဗၺာန္သို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ေစတတ္ေသာ-တရား။ (၂) (ပကတိလူတို႔ထက္) ျမတ္ေသာလူ-စ်ာန္ရေသာပုဂၢိဳလ္,အရိယာပုဂၢိဳလ္-၏တရား။ (၃) လူတို႔၏ (ကုသလကမၼပထ) တရားထက္လြန္ျမတ္ေသာ တရား။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uttarimanussadhamma:ဥတၱရိ-မႏုႆ-ဓမၼ (ပ)
လူတို႔၏ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးကို လြန္ေသာ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,