Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
uttarasaṅga:thượng y,y vai trái của tăng ni kích thước y này không thể lớn hơn lá thượng y của thế tôn (tính theo bàn tay của ngài,là dài chín gang và ngang sáu gang) xem chữ sugatavidatthi đồng thời,thượng y (một lớp) và tăng già lê (từ hai lớp trở lên) của tăng ni phải có kích thước bằng nhau và cả tam y (tính luôn y nội,tức hạ y) phải cùng một màu nhuộm theo luật định,tăng ni đã thọ đại giới không thể thiếu một trong ba y,và khi vào khu dân cư luôn phải mang theo đầy đủ,trừ trường hợp ngoại lệ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,