Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uttāna:a.[<ud-tan] 明瞭的,明顯的,向(朝)上的,淺的.-mukha 明口,明瞭地說.-seyyaka 仰臥,剛出生的嬰兒.
パーリ語辞典 水野弘元著
uttāna:a.[<ud-tan] 明瞭なる,明顯なる,上向きの,淺き.-mukha 明口,明瞭に説く.-seyyaka 上向きに臥する,赤兒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uttāna,uttānaka,【形】 仰臥的,顯然的,淺的。 ~seyyaka,【形】 嬰兒的。 ~nīkamma,~nīkaraṇa,【中】曝露,顯示。(p67)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uttāna,uttānaka,【形】仰臥的,顯然的,淺的。uttānaseyyaka,【形】嬰兒的。uttānīkamma,uttānīkaraṇa,【中】曝露,顯示。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uttāna: uttāna(ti)
ဥတၱာန(တိ)
«u+tanu+ṇa.u+tāna»
[ဥ+တႏု+ဏ။ ဥ+တာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uttāna:[adj.] lying on one's back; supine; manifest; shallow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uttāna,(adj.) [fr.ut + tan,see tanoti & tanta] -- 1.streched out (flat),lying on one’s back,supine Vin.I,271 (mañcake uttānaṁ nipajjāpetvā making her lie back on the couch); II,215; J.I,205; Pv IV.108 (opp.avakujja); PvA.178 (id.),265.-- 2.clear,manifest,open,evident [cp.BSk.uttāna in same sense at Av.S.II,106] D.I,116; S.II,28 (dhammo uttāno vivaṭo pakāsito); J.II,168 (= pākaṭa); V,460; PvA.66,89,140,168.-- anuttāna unclear,not explained J.VI,247.-- The cpd.form (°-) of uttāna in combn. with kṛ & bhū is uttānī° (q.v.).-- 3.superficial,“flat”,shallow A.I,70 (parisa); Pug.46.

--mukha “clear mouthed”,speaking plainly,easily understood D.I,116 (see DA.I,287); DhA.IV,8.--seyyaka “lying on one’s back”,i.e.an infant M.I,432; A.III,6; Th.1,935; Miln.40; Vism.97 (°dāraka).(Page 131)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UTTĀNA:uttānaka [a] dựa lưng,nằm ngửa,cạn (không sâu),rõ ràng,minh bạch --seyyaka [a] trẻ con --nīkamma,--nīkaraṇa [nt] sự triển lãm,sự chưng bày,sự biểu diễn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uttāna:cạn,nông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uttāna:ဥတၱာန(တိ)
[ဥ+တႏု+ဏ။ ဥ+တာန]
(၁) (က) ေပၚလြင္-ထင္ရွား-ေသာ၊ သိလြယ္ေသာ၊ မကြယ္ဝွက္ေသာ၊ မနက္နဲေသာ။ (ခ) တိမ္ေသာ၊ မနက္ေသာ။ (၂) ပက္လက္၊ ပက္လက္ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uttāna:ဥတၱာန (တိ) (ဥဒ္√တန္+ဏ)
က်ယ္ပ်ံ႕ေသာ။ ထင္ရွားေသာ။ ထင္ေပၚေသာ။ ေပၚလြင္ေသာ။ ပက္လက္ျဖစ္ေသာ။ တိမ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,