Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Utrāsa,【陽】 恐怖。 utrāsī,【形】可怕的,膽小的。(p68)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Utrāsa,【陽】恐怖。utrāsī,【形】可怕的,膽小的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
utrāsa: utrāsa(pu)
ဥၾတာသ(ပု)
«u+trasa+ṇa»
[ဥ+ၾတသ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
utrāsa:[m.] terror.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Utrāsa,[= uttāsa] terror J.II,8 (citt°).(Page 132)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UTRĀSA:[m] sự sợ sệt --si [a] nhát gan,kinh sợ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
utrāsa:sự hốt hoảng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
utrāsa:ဥၾတာသ(ပု)
[ဥ+ၾတသ+ဏ]
ေၾကာက္ရြံ႕-ထိတ္လန္႔-ျခင္း၊ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
utrāsa:ဥၾတာသ (ပ) (ဥဒ္√တသ္+ဏ)
ထိတ္လန္႔ျခင္း။ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,