Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ussīsaka:n.[ud-sīsa-ka] 枕頭,枕頭(這)邊,床頭邊(放置枕頭的這一邊).
パーリ語辞典 水野弘元著
ussīsaka:n.[ud-sīsa-ka] 枕,枕もと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ussīsaka,【中】 放置頭部(在床)的一邊,枕頭。(p81)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ussīsaka,【中】放置頭部(在床)的一邊,枕頭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ussīsaka: ussīsaka(na)
ဥႆီသက(န)
«u+sīsa+ka.ussīsa+ka.ucchipaṃka (saṃ).»
[ဥ+သီသ+က။ ဥႆီသ+က။ ဥစၧိပံက (သံ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ussīsaka:[nt.] the side where the head is laid; a pillow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ussīsaka,(nt.) [ud + sīsa + ka] the head of a bed,a pillow for the head J.I,266; II,410,443; IV,154; V,99; VI,32,37,56; DhA.I,184 (°passe,opp.pāda-passe).(Page 158)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
USSĪSAKA:[nt] cái gối đầu,phía nằm day đầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ussīsaka:ဥႆီသက(န)
[ဥ+သီသ+က။ ဥႆီသ+က။ ဥစၧိပံက (သံ)။]
ဦးေခါင္း၏ အနီး၊ ဦးေခါင္းရင္း၊ ေခါင္းဦး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ussīsaka:ဥႆီသက (န) (ဥဒ္+သီသက)
ဦးေခါင္းရင္း။ ေခါင္းအံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,