Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ussāha:m.[Sk.utsāha,utsaha<ussahati] 能力,勇健,勇猛,敢行.cf.ussoḷhi.
パーリ語辞典 水野弘元著
ussāha:m.[Sk.utsāha,utsaha<ussahati] 能力,勇健,勇猛,敢行.cf.ussoḷhi.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ussāha,【陽】 努力,竭力。 ~vantu,精力充沛,活躍。(p81)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ussāha,【陽】努力,竭力。ussāhavantu,精力充沛,活躍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ussāha: ussāha(pu)
ဥႆာဟ(ပု)
«u+saha+ṇa.u dukkhalābhaṃç uddhaṃ vā sahati khamatīti ussaho,ṇo.ṭī,156.ustāya(saṃ).»
[ဥ+သဟ+ဏ။ ဥ ဒုကၡလာဘံ,ဥဒၶံ ဝါ သဟတိ ခမတီတိ ဥႆေဟာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၅၆။ ဥသၱာယ(သံ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ussāha:[m.] endeavour; effort.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ussāha,[Sk.utsāha & utsaha,see ussahati] strength,power,energy; endeavour,good-will M.II,174; S.V,440; A.I,147; II,93,195; III,75,307; IV,320; V,93 sq.; Miln.323,329 (dhiti +) Vism.330; Sdhp.49,223,535,619; SnA 50; DhA.III,394; PvA.31,106,166; VvA.32,48.-- In exegetical literature often combd. with the quâsi synonym ussoḷhi e.g.at Nd2 s.v.; Dhs.13,22,289,571.(Page 158)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
USSĀHA:[m] sự siêng năng,sự cố gắng --vantu [a] nghị lực,hoạt động
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ussāha:sự nổ lực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ussāha:ဥႆာဟ(ပု)
[ဥ+သဟ+ဏ။ ဥ ဒုကၡလာဘံ,ဥဒၶံ ဝါ သဟတိ ခမတီတိ ဥႆေဟာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၅၆။ ဥသၱာယ(သံ)။]
လုံးလ၊ ဝီရိယ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္-မႈ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ussāha:ဥႆာဟ (ပ) (ဥဒ္√သဟ္+ဏ)
လံု႔လျပဳျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,