Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Usūyanā,usūyā,【陰】 羨慕,嫉妒。(p81)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Usūyanā,usūyā,【陰】羨慕,嫉妒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
usūyanā: usūyanā(thī,na)
ဥသူယနာ(ထီ၊န)
«usūya+yu+ā»
[ဥသူယ+ယု+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
usūyanā:[f.] envy; jealousy.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
USŪYANĀ:usūyā [f] sự khó chịu,sự ganh tị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
usūyanā:thái độ ganh ghét,tính cách ganh ghét
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
usūyanā:ဥသူယနာ(ထီ၊န)
[ဥသူယ+ယု+အာ]
သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို သီးမခံႏိုင္ျခင္း၊ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း။ (အျပစ္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း။ ဘာသာဋီ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
usūyanā:ဥသူယနာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,