Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
usīra:m.n.[Sk.uśīra] bīraṇa草的根,毘羅那(香)草根,香根.
パーリ語辞典 水野弘元著
usīra:m.n.[Sk.uśīra] ビーラナ草の根,香根.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Usīra,【中】 芳香須芒草 (Andropogon zizamoides) 的芬香根。(p80)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Usīra,(Sk.uwīra),【中】芳香須芒草 (Andropogon Muricantum;white vala) 的芬香根。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
usīra: usīra(na)
ဥသီရ(န)
«vasa+īra.usa+īra.ṭī.6va1.vasanti vāsaṃ karonti etenāti usīraṃ.bīraṇamūlaṃ.7.169.usīra+.usīrassa mūlaṃ usīraṃ.4.67.ugīra (saṃ)»
[ဝသ+ဤရ။ ဥသ+ဤရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၁။ ဝသႏၲိ ဝါသံ ကေရာႏၲိ ဧေတနာတိ ဥသီရံ။ ဗီရဏမူလံ။ ေမာဂ္၊၇။၁၆၉။ ဥသီရ+သဏ္။ ဥသီရႆ မူလံ ဥသီရံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၆၇။ ဥဂီရ (သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
usīra:[nt.] fragrant root of Andhropogon Muricantum.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Usīra,(m.& nt.) [Sk.uśīra] the fragrant root of Andropogon Muricatum (cp.bīraṇa) Vin.I,201; II,130 (°mayā vijanī); S.II,88 (°nāḷi); A.II,199 (id.); Dh.337; J.V,39; Th.1,402 (°attho).(Page 156)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
USĪRA:[nt] rễ cây có mùi thơm (loại cỏ có hai bông)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
usīra:ဥသီရ(န)
[ဝသ+ဤရ။ ဥသ+ဤရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၁။ ဝသႏၲိ ဝါသံ ကေရာႏၲိ ဧေတနာတိ ဥသီရံ။ ဗီရဏမူလံ။ ေမာဂ္၊၇။၁၆၉။ ဥသီရ+သဏ္။ ဥသီရႆ မူလံ ဥသီရံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၆၇။ ဥဂီရ (သံ)]
(၁) ပန္းရင္းပင္၊ ပန္းရင္းျမက္။ (၂) ၿဗိတ္-ျမက္ေမႊး-ရွင္ေမြးလြန္း-ျမက္ပင္၏အျမစ္၊ ပန္းရင္း။ (အမရေကာသဘာသာဋီကာ၌ ဗီရဏ-ကို ၿဗိတ္၊ ျမက္ေမႊး၊ ရွင္ေမြးလြန္း-ဟုျပန္ဆိုသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
usīra:ဥသီရ (န)
ပန္းရင္းျမစ္။ ၿဗိတ္ျမက္၏အျမစ္။The Fragrant Root Of Andropogon Musicatum
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
usīra:ဥသီရ (ပ)
ပန္းရင္း။ ပန္းရင္းျမက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,