Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uppanna:a.[uppajjati 的 pp.] 已生起的,已發生的.m.pl.nom.uppannāse.
パーリ語辞典 水野弘元著
uppanna:a.[uppajjati の pp.] 生起せる,發生せる.m.pl.nom.uppannāse.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uppanna:a.[uppajjati の pp.] 生起した,發生した.m.pl.nom.uppannāse. -tika 已生三法. -tika-kusalattika 已生三法善三法. -tika-saraṇaduka 已生三法有諍二法. -tika-hetuduka 已生三法因二法. -dhamma已生法
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppanna,(uppajjati 的【過分】),已再生,已興起。(p78)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppanna,-uppanna,(uppajjati 的【過分】),已再生,已興起;…所生。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
uppanna: 誕生、再生、已生起、已產生【uppajjati的〔過分〕】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppanna: uppanna(na)
ဥပၸႏၷ(န)
«u+pada+ta.u+panna»
[ဥ+ပဒ+တ။ ဥ+ပႏၷ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppanna:[pp.of uppajjati] reborn; arisen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppanna,[pp.of uppajjati] born,reborn,arisen,produced,D.I,192 (lokaṁ u.born into the world); Vin.III,4; Sn.55 °ñāṇa; see Nd2 168),998; J.I,99; Pv.II,22 (pettivisayaṁ); Dhs.1035,1416; Vbh.12,17,50,319; 327; DhA.III,301; PvA.21 (petesu),33,144,155.-- anuppanna not arisen M.II,11; not of good class D.I,97 (see DA.I,267).(Page 152)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPANNA:(pp của uppajjati) tái sanh,đã nổi lên,mọc lên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uppanna:phát sanh,sanh lên,đã sanh khởi,đang sanh lại,hiện đang,đang còn,sinh tồn,dĩ sanh,đã sanh,từng sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppanna:ဥပၸႏၷ(န)
[ဥ+ပဒ+တ။ ဥ+ပႏၷ]
(၁) ျဖစ္ျခင္း။ (တိ) (၂) ေရွးျဖစ္ေသာ (အတိတ္) တရား၏ ဘင္ခဏမွ အထက္ျဖစ္ေသာ (အတိတ္) တရား၏ ဘင္ခဏမွ အထက္ျဖစ္ေသာ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ဟူေသာ ခဏသုံးပါးသို႔ ေရာက္ေသာ၊ ျဖစ္ေသာ။ (က) ျဖစ္ၿပီးေသာ။ (ခ) ရအပ္ေသာ။ (ဂ) တက္လာေသာ။ (ဃ) မခြါအပ္ေသာ။ (င) မျဖတ္အပ္-မႏုတ္အပ္-ေသးေသာ။ (စ) ဥပါဒ္ဌီ ဘင္ဟူေသာ ခဏသုံးပါးသို႔ ေရာက္ေသာ။ (ဆ) ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ဥပါဒ္ဆဲျဖစ္ေသာ။ (ဇ) ျဖစ္လတၱံေသာ၊ ျဖစ္ျခင္းငွါ ထိုက္ေသာ။ (၃) ျဖစ္ရာ။ (၄) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ။ (၅) ျဖစ္ၿပီးေသာတရားႏွင့္ တူေသာတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppanna:ဥပၸႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥဒ္√ပဒ္+န)
ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚသည္။
ဥပၸေႏၷ ကိေစၥ၊ ကိစၥသည္ ျဖစ္ေပၚလတ္ေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,