Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppajjitabba,【潛】 適合出生,適合出現。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppajjitabba,【義】適合出生,適合出現。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppajjitabba: uppajjitabba(na)
ဥပၸဇၨိတဗၺ(န)
«u+pada+ya+tabai.rū,nhā.339.»
[ဥ+ပဒ+ယ+တဗဣ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၃၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppajjitabba:[pt.p.of uppajjati] fit to be born or arisen.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPAJJITABBA:pl p đáng sanh lên,mọc lên,nổi lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppajjitabba:ဥပၸဇၨိတဗၺ(န)
[ဥ+ပဒ+ယ+တဗဣ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၃၉။]
(၁) ျဖစ္ရာ၏၊ ျဖစ္-ျဖစ္သင့္-ျဖစ္ထိုက္-ျခင္း။ (တိ) (၂) ျဖစ္သင့္-ျဖစ္ထိုက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppajjitabba:ဥပၸဇၨိတဗၺ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,