Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uppajjati:[ud-pajjati<pad] 起(反應等),發生,(病等)發作,生起,生長(出來).pr.3pl.uppajjare; opt.uppajje; fut.uppajjissati; ger.uppajja,uppajjitvā; aor.uppajji,udapādi,udapajjatha; pp.uppanna; pass.uppajjiyati; caus.uppādeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
uppajjati:[ud-pajjati<pad] 起る,生ず,發生す.pr.3pl.uppajjare; opt.uppajje; fut.uppajjissati; ger.uppajja,uppajjitvā; aor.uppajji,udapādi,udapajjatha; pp.uppanna; pass.uppajjiyati; caus.uppādeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppajjati,(u + pad + ya),出生,出現。 uppajji,【過】。 Uppajjana,【中】 出現,出生。 ~ka,【形】 出生的,形成的。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppajjati,(u出+pad去+ya),生起,出現,被產生(to come out,to arise,to be produced,to be born or reborn,to come into existence)。uppajji,【過】。uppajjeyya,【未被】。uppajjamāna,【現分】。uppajjiṁsu,【3復.過】。uppādāya,【過】。S.12.66./II,108.︰‘Taṇhā panāyaṁ kattha uppajjamānā uppajjati,kattha nivisamānā nivisatī’ti? So sammasamāno evaṁ jānāti--yaṁ kho loke piyarūpaṁ sātarūpaṁ etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati,ettha nivisamānā nivisati.Kiñca loke piyarūpaṁ sātarūpaṁ? Cakkhuṁ loke piyarūpaṁ,sātarūpaṁ.Etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati,ettha nivisamānā nivisati.(然而,此渴愛生時在何處生?住時在何處住?他如是徹底地知道:「在此世間,凡是可愛色、可意色,渴愛生時在此處生,住時在此處住。」) uppajjamānā uppajjati,… nivisamānā nivisati.古譯常作︰「生時生、住時住」。nuppajjati(na+uppajjati),【反】。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
uppajjati: 生起、被造、被生、存在
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppajjati: uppajjati(kri)
ဥပၸဇၨတိ(ႀကိ)
«u+pada+ya+ti»
[ဥ+ပဒ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppajjati:[u + pad + ya] to be born; arises.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppajjati,[ud + pajjati of pad] to come out,to arise,to be produced,to be born or reborn,to come into existence D.I,180; Sn.584; Pv.II,111 (= nibbattati PvA.71); PvA.8 (nibbattati +),9,20,129 (= pātubhavati); DA.I,165.‹-› Pass.uppajjiyati Vin.I,50.-- ppr.uppajjanto PvA.5,21; fut.°pajjissati PvA.5 (bhummadevesu,corresp.with niraye nibbattissati ibid.),67 (niraye); aor.uppajji PvA.21,50,66; & udapādi (q.v.) Vin.III,4; J.I,81; ger.°pajjitvā D.II,157 = S.I,6,158 = II.193 = J.I,392 = Th.1,1159; & uppajja J.IV,24.-- Caus.uppādeti (q.v.).‹-› pp.uppanna (q.v.).See also upapajjati and upapanna.(Page 151)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uppajjati:To arise,originate,be produced,be born,appear
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPAJJATI:(u+pad+ya) sanh lên,nổi lên [aor] uppajji --na [nt] sự nổi lên,sự sinh ra --naka [a] đang sanh lên,sự sinh tồn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uppajjati:sanh khởi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppajjati:ဥပၸဇၨတိ(ႀကိ)
[ဥ+ပဒ+ယ+တိ]
ျဖစ္-ပြင့္-၏၊ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppajjati:ဥပၸဇၨတိ (ဥဒ္√ပဒ္)
ျဖစ္၏။ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္၏။
နိရိယံ ဥပၸဇၨတိ၊ ငရဲ၌ ျဖစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,