Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uppādeti:[uppajjati<pad 的 caus.] 使生出,使生長,産出,創(辦)建,得.grd.uppādetabba; pp.uppādita.cf.uppādana,uppādin.
パーリ語辞典 水野弘元著
uppādeti:[uppajjati<pad の caus.] 生ぜしむ,産出す,おこす,得る.grd.uppādetabba; pp.uppādita.cf.uppādana,uppādin.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppādeti,(u + pad + e),生產,制造,引起。 uppādesi,【過】。 uppādita,【過分】。 uppādetvā,【獨】。 Uppādetu,【陽】 生產者,生殖者。(p78)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppādeti,(u出+pad去+e,caus.of uppajjati),1.生產,制造,引起(to give rise to,to produce,put forth,show,evince,make)。2.得到(to get,obtain,find)。uppādesi,【過】。uppādita,【過分】。uppādetvā,【獨】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppādeti: uppādeti(kā,kri)
ဥပၸါေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
«u+pada+ṇe+ti»
[ဥ+ပဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppādeti:[u + pad + e] produces; makes; gives rise to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppādeti,[Caus.of uppajjati,ud + pad] -- 1.to give rise to,to produce,put forth,show,evince,make D.I,135; M.I.162,185; Pug.25; PvA.4,16,19,59; Sdhp.539.cittaṁ u.to give a (temporary) thought to (with Loc.) J.I,81; Miln.85; DhA.II,89; PvA.3.-- 2.to get,obtain,find J.IV,2; Miln.140; DhA.I,90; PvA.121.-- 3.in lohitaṁ u.to draw (blood) Miln.214.(Page 152)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
uppādeti:see uppajjati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPĀDETI:(u+pad+e) sản xuất,làm ra,làm cho phát sanh [aor] --esi [pp] uppadita [abs] --detvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uppādeti:làm cho sanh,chứng đắc,sanh khởi,làm cho sanh đắc được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppādeti:ဥပၸါေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဥ+ပဒ+ေဏ+တိ]
ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppādeti:ဥပၸါေဒတိ (ကာ) (ဥဒ္√ပဒ္+ေဏ)
ျဖစ္ေစ၏။
ပါပကံ စိတၱံ ဥပၸါေဒတြာ၊ ယုတ္မာစြာေသာ စိတ္ကို ျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,