Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uppāda:m.① [Sk.utpāta<ud-pat] 飛上,變事,吉兇之兆,兆相占蔔,天變地異的判斷.-āgamana 變事發生.② [Sk.utpāda<ud-pad] 生起,生.-nirodha 生滅.
パーリ語辞典 水野弘元著
uppāda:m.① [Sk.utpāta<ud-pat] 飛 び上り,變事,吉凶の兆,兆相占い,天變地異の判断.-āgamana 變事發生.② [Sk.utpāda<ud-pad] 生起,生.-nirodha 生滅.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppāda,【陽】 上升,開始存在,成立,出生。 ~ka,【形】 生產的,產生的,生產者。(p78)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppāda,3,【陽】出生。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppāda,2 (Sk.utpāda,u(梵ud)出+pad去),開始存在,出現,出生(coming into existence,appearance,birth)。sahacittuppādā,與心俱生。satuppādo(sati念+uppādo出生),出生念。taṇhuppādā,渴愛生起。anuppāda(an不+uppāda出生),不出生。S.1.11./I,6.:“Na tvaṁ bāle pajānāsi,yathā arahataṁ vaco; Aniccā sabbasaṅkhārā,uppādavayadhammino.Uppajjitvā nirujjhanti,tesaṁ vūpasamo sukho”ti.(汝即是愚者,不知羅漢語--一切行無常,乃是生滅法,生者必有滅,寂靜乃為樂。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppāda,1(Sk.utpāta,ud + pat),飛上,跳,突然事件(flying up,jump; a sudden & unusual event,portent,omen D.I,9.(v.l.uppāta) = Vism 30 (T.uppāta,v.l.uppāda))。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
uppāda: 興起、現出、誕生、生起
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppāda: uppāda(pu)
ဥပၸါဒ(ပု)
«u+pada+ṇe+ṇa»
[ဥ+ပဒ+ေဏ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppāda: uppāda(pu)
ဥပၸါဒ(ပု)
«u+pada+ṇa»
[ဥ+ပဒ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppāda:[m.] rising; coming into existence; birth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppāda,2 [Sk.utpāda,ud + pad] coming into existence,appearance,birth Vin.I,185; D.I,185; S.III,39 (+ vaya); IV,14; V,30; A.I,152 (+ vaya),286,296; II,248 (taṇh°); III,123 (citt° state of consciousness); IV,65 (id.); Dh.182,194; J.I,59,107 (sat°); Vbh.303 (citt°),375 (taṇh°); PvA.10; ThA.282.-- anuppāda either “not coming into existence” D.III,270,M.I,60; A.I,286,296; II,214,249:III,84 sq.; Ps.I,59,66; Dhs.1367; or “not ripe” D.I,12.(Page 152)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppāda,1 [Sk.utpāta,ud + pat] flying up,jump; a sudden & unusual event,portent,omen D.I,9 (v.l.uppāta) = Vism.30 (T.uppāta,v.l.uppāda) Sn.360; J.I,374; VI,475; Miln.178.(Page 152)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPĀDA:[m] sự nổi lên,sự sanh ra --daka [a] sản xuất,phát sanh; người sản xuất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
uppāda:sự sanh khởi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppāda:ဥပၸါဒ(ပု)
[ဥ+ပဒ+ဏ]
(၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္း။ (၂) ျဖစ္-ပြင့္-ျခင္း၊ သေဘာကို ရျခင္း၊ ျဖစ္ဆဲ-ဥပါဒ္။ (၃) တိတ္နိမိတ္၊ ဥပါတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppāda:ဥပၸါဒ(ပု)
[ဥ+ပဒ+ေဏ+ဏ]
(၁) ျဖစ္ေစျခင္း။ (၂) သံပုံေစတီကို-ျဖစ္ေစ-တည္ထား-ျခင္း။ (နိမိတ္ဖတ္ျခင္း၊ သဲပုံေစတီ တည္ထားျခင္း။ ျမန္မာျပန္)။ ပုလိႏုပၸါဒက (အပ၊၂။၆၇)လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppāda:ဥပၸါဒ (ပ) (ဥဒ္√ပဒ္+ဏ)
ျဖစ္ျခင္း။ ျဖစ္ေပၚျခင္း။ စိတ္၌ ျဖစ္ျခင္း။ ဥပါဒ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,