Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
uppāṭana:n.,uppāṭanaka a.[<ut-paṭ] 拔出(的事,cf.upadhāna),破壞,根絶.
パーリ語辞典 水野弘元著
uppāṭana:n.,uppāṭanaka a.[<ut-paṭ] 引き抜くこと,破壊,根絶.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
uppāṭana:n.,uppāṭanaka a.[<ut-paṭ] 引き抜くこと,破壊,根絶
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Uppāṭana,【中】 拉出,扯裂,剝皮,連根拔起。 ~ka,【形】 做連根拔起或剝皮的工作。(p78)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Uppāṭana,【中】拉出,扯裂,剝皮,連根拔起。uppāṭanaka,【形】做連根拔起 或剝皮的工作。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
uppāṭana: uppāṭana(na)
ဥပၸါဋန(န)
«u+paṭa+yu»
[ဥ+ပဋ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
uppāṭana,(nt.),pulling or tearing out; skinning; uprooting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Uppāṭana,(nt.) [fr.ud + paṭ] pulling out,uprooting,destroying,skinning J.I,454; II,283; VI,238; Miln.166; PvA.46 (kes°); Sdhp.140 (camm°).Cp.sam°.(Page 152)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPPĀṬANA:[nt] kéo ra,xé ra,lột da,gọt vỏ,nhổ gốc lên --naka [a] đang làm công việc nhổ gốc,lột vỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
uppāṭana:ဥပၸါဋန(န)
[ဥ+ပဋ+ယု]
(၁) အျမစ္ႏွင့္ တကြ-အျမစ္ပါ-ႏုတ္ျခင္း။ (၂) ခြါျခင္း။ (၃) ခြါႏုတ္-ထုတ္-ရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
uppāṭana:ဥပၸါဋန (န)
ထုတ္ခြာျခင္း။ ႏုတ္ပယ္ျခင္း။ဥပၸါေဋတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,